Publisert 24.11.2022 , sist oppdatert 25.11.2022

Husholdningene byttet kraftleverandør 132 000 ganger i løpet av tredje kvartal 2022.

41 prosent av byttene i tredje kvartal ble gjennomført i september med omtrent 54 000 bytter.

-En årsak til det høye antall bytter i september kan være at forbrukere byttet leverandør da mange ble fakturert ekstraordinært høyt for august, grunnet den store prisveksten i de tre sydligste prisområdene i august, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen.

Antallet bytter for tredje kvartal som helhet er ikke så forskjellig fra tidligere år. Sammenlignet med tredje kvartal 2021 og 2020 byttet husholdninger leverandør 7 prosent færre ganger, omtrent 9200 færre bytter.

Antall leverandørbytter per prisområde

46 % av leverandørbyttene i andre kvartal ble gjort i Øst-Norge, som ikke er overraskende siden det er flest målepunkt i dette prisområdet. For å bedre gjenspeile bytteaktiviteten i hvert prisområde, kan vi se på andelen bytter gjort per antall målepunkt innenfor hvert prisområde.

Figuren viser andelen leverandørbytter per antall målepunkt innenfor hvert prisområde. Merk at RME ikke har tall over antall kunder som har gjennomført leverandørbytte, men antall bytter gjort innenfor hver måned. Dette betyr at én kunde som bytter leverandør to ganger i løpet av en måned vil telle som 2 bytter.

Det var også de tre sydligste prisområdene som sto for de største andelene bytter, per antall kontrakter innenfor hvert prisområde. Høyest var det i Sørvest-Norge (NO2), hvor 2,3 prosent av alle kundene byttet kraftleverandør i september. Midt- og Nord Norge hadde de laveste andelene bytter per antall målepunkt.

Antall kunder på leveringsplikt fortsetter å øke

60 920 husholdningskunder mottok leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet ved utgangen av tredje kvartal 2022, omtrent 4600 kunder mer enn ved utgangen av andre kvartal. Den største økningen sammenlignet med forrige kvartal var kundene som hadde vært på ordningen mer enn seks uker og seks måneder. 57 prosent av kundene på leveringsplikt ved utgangen av tredje kvartal hadde vært på ordningen i mer enn 6 måneder.

Til tross for økning i antall kunder på leveringsplikt i andre og tredje kvartal 2022, har totalt antall kunder på ordningen redusert 17 prosent siden Elhubs oppstart i mars 2019. Dette tilsvarer en reduksjon på 12 000 kunder.

Figuren viser andelen husholdningskunder på leveringsplikt innenfor de ulike tidsintervallene RME publiserer.

Markedsandelene til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde fortsetter å synke

Siden Elhubs oppstart, første kvartal 2019, har vi sett markedsandelene til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde fortsetter å synke hvert kvartal. Siden 2019 har markedsandelen til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde sunket med 7,1 prosentpoeng, og var i utgangen av kvartalet på 63,9 prosent. Markedsandeler kan minske med økt bytteaktivitet.

Det er nedgang i markedsandelen til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettselskap i alle prisområder. Differansen er størst i Øst-Norge med 8,4 prosentpoeng, og lavest i Nord-Norge med 3,9 prosentpoeng.

Differanse i markedsandel siden mars 2019

Prisområde

-8,4

Øst-Norge NO1

-7,7

Sør-Norge NO2

-7,4

Midt-Norge NO3

-3,9

Nord-Norge NO4

-7,3

Vest-Norge NO5

Markedsandelen til de ti største kraftleverandørene øker

I utgangen av første kvartal 2019 hadde de ti største kraftleverandørene 64 % av husholdningskundene, deres markedsandel har økt siden da. Ved utgangen av tredje kvartal 2022 hadde de ti største kraftleverandørene 69 prosent av husholdningskundene. Økningen tilsvarer omtrent 216 000 kunder.

Sluttbrukermarkedet i Norge har mange kraftleverandører. Ved utgangen av september var det 87 kraftleverandører som hadde kontrakter med husholdningskunder, 29 av dem har mer enn 10 000 kunder. Lav markedskonsentrasjon er en indikator på at det er god konkurranse i markedet, og at sluttbruker har gode muligheter til å bytte leverandør.

Kontaktpersoner

Oda Kristine Bratlie, rådgiver

e-post: odb@nve.no

 

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef

e-post: tjo@nve.no

Hvordan beregner vi markedsandeler i sluttbrukermarkedet for strøm?

Sluttbrukermarkedet for strøm består av om lag 150 aktive kraftleverandører. Markedsandeler sier noe om hvor stor andel disse kraftleverandørene har av antall kunder og mengde omsatt strøm i markedet. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde, for å belyse geografiske forskjeller.

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt. Det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkt teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkt.

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken, da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.

Strømkunder på leveringsplikt

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har strømleverandør. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyere pris for at kundene skal ha insentiv til å velge strømleverandør. Her kan du lese mer om ordningen med leveringsplikt.