Publisert 05.12.2023 , sist oppdatert 06.12.2023

Fortsatt lave tall for bytte av kraftleverandør

Husholdningene byttet kraftleverandør 52 985 ganger i tredje kvartal 2023. Færrest bytter ble gjort i juli, med 14 713 leverandørbytter. Sammenlignet med samme kvartal i 2022 og 2021, er det en reduksjon på henholdsvis 60 og 62,6 prosent.

-Det er ikke uvanlig med færre leverandørbytter i sommermånedene, når forbruket er lavt, og flere leverandørbytter utover høsten når forbruket øker. Likevel var det en markant nedgang i antall bytter i forrige kvartal, sammenlignet med samme kvartal i tidligere år, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.

Samtidig som leverandørbyttene har falt, har også prisene gjort det. RMEs prisstatistikk viser at sluttbrukerprisene for strømkunder med timespotkontrakt var ca. 30 til 90 prosent lavere i tredje kvartal i år enn samme kvartal i fjor, avhengig av prisområde (med unntak av NO4 som så en økning).

Næringskunder byttet kraftleverandør 15 062 ganger i tredje kvartal 2023. Det er en økning fra samme kvartal i 2022 og 2021 på henholdsvis 29,7 og 87,3 prosent. Allerede før vi legger til fjerde kvartal har det vært flere leverandørbytter i år enn i hele fjor, for næringskunder.

Svak økning i antall husholdninger på pliktleveranse de siste årene

Det var ca. 64 tusen husholdningskunder som mottok leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet i utgangen av tredje kvartal 2023. Disse kundene utgjorde 2,3 prosent av alle husholdningskunder. Det er en økning på ca. 3 100 husholdninger (eller 5,1 prosent) fra utgangen av samme kvartal i fjor. Bare fra juni av har det vært en økning i antall husholdninger på pliktleveranse med ca. 2 200 husholdninger (eller 3,6 prosent).

Figuren under viser at omtrent 57 prosent av alle kunder på leveringsplikt i utgangen av tredje kvartal, har mottatt leveringspliktig kraftleveranse i mer enn 6 måneder. Dette er en økning på omtrent 5,4 prosent som forblir på leveringsplikt over seks måneder siden september i fjor. Fra forrige kvartal er det en tilsvarende økning på 3,8 prosent.

-Ordningen med leveringsplikt er tenkt som en løsning for kunder som ikke har mulighet til å velge kraftleverandør. Siden ordningen er ment som en midlertidig løsning, er det uheldig at det er flere kunder på pliktleveranse totalt og flere kunder som forblir på ordningen over lang tid, sier Jonassen.

Stabile markedsandeler til de dominerende kraftleverandørene

Statistikken viser en svak reduksjon i gjennomsnittlig markedsandel for de dominerende kraftleverandørene (etter antall husholdningskunder) over de siste årene. Fra september 2019 til september 2023 er den nasjonale gjennomsnittlige markedsandelen redusert med ca. 6,3 prosentpoeng for de dominerende leverandørene innenfor hvert prisområde. Den største nedgangen siden 2019 er i Øst-Norge, med 8,7 prosentpoeng. Mens den minste nedgangen har vært i Nord-Norge på 4,0 prosentpoeng.

Kontaktpersoner

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
e-post: tjo@nve.no

Synne Schulerud Bøe, førstekonsulent
e-post: sboe@nve.no

Hvordan beregner vi markedsandeler i sluttbrukermarkedet for strøm?

Sluttbrukermarkedet for strøm består av om lag 133 aktive kraftleverandører. Markedsandeler sier noe om hvor stor andel disse kraftleverandørene har av antall kunder og mengde omsatt strøm i markedet. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde, for å belyse geografiske forskjeller.

 

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt. Det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkt teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkt.

 

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken, da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.

Strømkunder på leveringsplikt

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har strømleverandør. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyere pris for at kundene skal ha insentiv til å velge strømleverandør.

Her kan du lese mer om ordningen med leveringsplikt.