Publisert 23.11.2020

Flere byttet strømleverandør i 3. kvartal

Rundt 141 000 husholdningskunder byttet strømleverandør i løpet av 3. kvartal 2020, en økning på 17 prosent fra 2. kvartal 2020. Bytteaktiviteten er samtidig omtrent på nivå med 3. kvartal 2019. Det viser tallene i sluttbrukermarkedsstatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

Bytteaktiviteten blant næringskunder var lavere i 3. kvartal 2020 enn på flere år, med 7182 skifter. Ikke siden 2016 har kvartalstallet for bytteaktivitet blant næringskunder vært under 10000.

Merk at tallene over leverandørskifter før 2019 har vist seg å være noe høyere enn tallene brukt fra Elhub. Det betyr at vi må være forsiktige med å sammenlikne statistikk over antall leverandørskifter i 2016 og 2020. Her kan du lese mer om bruddet i tallserien på grunn av endret datagrunnlag

 

Fortsatt avtagende markedsandeler i husholdningsmarkedet

Ved utgangen av 3. kvartal 2020 hadde den største strømleverandøren i husholdningsmarkedet i norske nettområder en markedsandel på 68 prosent av antall kunder. Dette tilsvarer en nedgang på 2,2 prosentpoeng fra samme kvartal i 2019.  

Statistikken fra Elhub har vist en svak månedlig reduksjon i den største strømleverandørens markedsandel blant husholdningskunder, reduksjonen fortsetter i 3 kvartal 2020. Lavere markedsandeler kan på sikt bidra til økt konkurranse og lavere priser i sluttbrukermarkedet.  

RME beregner gjennomsnittlig markedsandel i nettområdene per prisområde. Det var reduksjon i markedsandelen til den største kraftleverandørens i alle prisområder i 3. kvartal sammenlignet med siste måned i 2. kvartal 2020. Størst var reduksjonen i Sørøst-Norge (NO1) med en nedgang på 1,2 prosentpoeng, det er også i NO1 man finner den laveste gjennomsnittlige markedsandel for den største kraftleverandøren på 55 prosent av husholdningskundene. 

Høyest markedsandeler i husholdningsmarkedet har nettområdene i Nord-Norge (NO4), med et gjennomsnitt på 77 prosent for den største strømleverandøren. I de øvrige prisområdene var gjennomsnittlig markedsandel for den største leverandøren mellom 68-70 prosent.  

Små endringer i antall husholdningskunder på pliktleveranse fra 2. til 3. kvartal 2020  

Over tid er det positivt med en reduksjon i antall kunder på leveringsplikt. Pliktleveranser er ment som en midlertidig ordning og er en leveranse av strøm på dyrere vilkår enn normalt.  

Ved utgangen av 3. kvartal 2020 var det 60 500 husholdningskunder på leveringsplikt. Dette utgjør 2,2 prosent av antall kunder og 1,7 prosent av forbruket. Av det totale antallet av husholdningskunder på leveringsplikt hadde 42 000 av dem vært på pliktleveranse i mer enn 6 måneder, og 24 000 av dem i mer enn et år. 

Siden 3. kvartal 2019 har det vært en nedgang i antall husholdningskunder på leveringsplikt på 15 prosent, mens antallet på leveringsplikt i mer enn 6 måneder er redusert med 23 prosent. Fra 2. til 3. kvartal 2020 er antall husholdninger som har vært på pliktleveranse i mer enn 6 måneder redusert, mens antallet på pliktleveranser under 6 måneder har økt. Samlet var det en nedgang på 1 prosent, tilsvarende 425 kunder, i totalt antall husholdninger på pliktleveranse fra 2. til 3. kvartal.  

 

Kontaktpersoner

Fungerende seksjonssjef Siri Steinnes
mobil: 99 79 89 85

Førstekonsulent Oda Kristine Østbye Bratlie
mobil: 40 01 91 20

Hva forteller leverandørskiftetallene oss? 

Antall leverandørskifter kan være en indikator for graden av konkurranse i sluttbrukermarkedet. I et velfungerende kraftmarked med aktive og velinformerte strømkunder, vil strømkundene velge de mest konkurransedyktige strømavtalene. Tiltakende bytteaktivitet kan tyde på økt konkurranse i markedet, men avtagende bytteaktivitet kan tyde på redusert konkurranse. 

 

Markedsandeler i sluttbrukermarkedet 

Markedsandeler sier noe om hvor stor andel av kunder og forbruk strømleverandører har innenfor ulike deler av sluttbrukermarkedet. RME beregner et nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene for den største aktøren innenfor hvert enkelt nettområde i Norge.  

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken da vi anser dette som konkurransesensiv informasjon.  

Husholdningskunder på leveringsplikt 

Kunder som ikke har valgt strømleverandør er på leveringsplikt hos nettselskapet. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Prisen for kunder på leveringsplikt er regulert de første seks ukene. Etter de seks første ukene skal nettselskapet sette en høyrere pris for at kundene skal ha insentiv til å velge strømleverandør. Her kan du lese mer om ordningen med leveringsplikt