Publisert 15.03.2024

Antall leverandørskifter mer enn halvert siden 2022

Husholdningene byttet kraftleverandør 70 757 ganger i løpet av fjerde kvartal 2023. Dette er et mye lavere antall enn for de siste årene. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2022 var det 67 prosent færre husholdninger som byttet leverandør, omtrent 144 184 færre bytter. Flest bytter ble gjennomført i november med 25 329 bytter.

Antall leverandørskifter har økt med 34 prosent fra tredje til fjerde kvartal i 2023. Sammenlignet med samme periode i 2022 hvor antall leverandørskifter økte med 62 prosent, har økningen vært 28 prosentpoeng lavere.

Flest leverandørskifter, 46 prosent, ble gjort i Øst-Norge (NO1) i fjerde kvartal 2023. Det er ikke overraskende, siden det er flest målepunkt i dette prisområdet. Merk at RME ikke har tall over antall kunder som har gjennomført leverandørbytte, men antall bytter gjort innenfor hver måned. Dette betyr at én kunde som bytter leverandør to ganger i løpet av en måned vil telle som 2 bytter.

Antall kunder på leveringsplikt ned fra foregående kvartal

62 534 husholdningskunder mottok leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet ved utgangen av fjerde kvartal 2023, tilsvarende 2,2 prosent av antall kunder. Denne andelen har ligget stabilt mellom 2,0 til 2,5 prosent siden 2019.

I andre og tredje kvartal i 2023 var det en økning i antall kunder på leveringsplikt, men fra tredje til fjerde kvartal ble antallet redusert med 1 512 kunder. Sammenlignet med samme kvartal i 2022 var det derimot 3 767 flere husholdninger på leveringsplikt.

Markedsandelene til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde er omtrent den samme som i forrige kvartal

Ved utgangen av fjerde kvartal 2023 var gjennomsnittlig markedsandel til den dominerende kraftleverandøren innenfor hvert nettområde 63,64 prosent. Dette er en reduksjon på 0,20 prosentpoeng fra foregående kvartal. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2022 er markedsandelen redusert med 0,30 prosentpoeng.

I 2023 har markedsandelen til den største kraftleverandøren innenfor hvert nettområde i prisområdene for NO1, NO2 og NO4 sunket. For NO3 og NO5 har markedsandelen økt med henholdsvis 0,1 og 0,4 prosentpoeng fra fjerde kvartal 2022 til fjerde kvartal 2023.

Sluttbrukermarkedet for strøm består av om lag 131 aktive kraftleverandører. Markedsandeler sier noe om hvor stor andel disse kraftleverandørene har av antall kunder og mengde omsatt strøm i markedet. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde, for å belyse geografiske forskjeller.

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt. Det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkt teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkt.

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken, da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.

Nettselskapet har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har strømleverandør. Dette kan skje ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Frem til 01. juli 2024 er prisen for kraftleveranse til kunder på leveringsplikt regulert og skal settes lik områdepris på Nord Pool Spot pluss et påslag på maksimalt 5 øre/ kWh (ekskl. avgifter).