Publisert 23.10.2018 , sist oppdatert 31.10.2019

Retting av ordlyd i nytt regelverk for anleggsbidrag - overgangsbestemmelsen i § 16-12

NVE har vedtatt en endring i ordlyden i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 16-12. Endringen retter i hovedsak opp en skrivefeil i bestemmelsen som ble vedtatt 27. juni 2018.

NVE presiserer også at kunder som oppfyller kriteriene i overgangsbestemmelsen fortsatt kan ilegges anleggsbidrag etter reglene som er gjeldende frem til 1. januar 2019.

Retting av skrivefeil i § 16-12 tredje ledd

Ordlyden i § 16-12 tredje ledd (vedtatt 27. juni 2018) omfatter ved en feiltagelse bare innmatingskunder. Bestemmelsens tredje ledd viser bare til første ledd bokstav b) og til energilovforskriften § 3-4, begge disse henvisningene omfatter bare innmatingskunder.

Dette har ikke vært NVEs hensikt, og det fremgår bl.a. tydelig av oppsummeringsrapporten til høringen (NVE Rapport 67/2018, s. 54), at § 16-12 tredje ledd «gjelder både for innmatingskunder og uttakskunder».

Denne skrivefeilen retter vi opp i vedtak av 12.10 2018, hvor ny ordlyd i § 16-12 lyder

«Kravet i første ledd bokstav b) og andre ledd bokstav b) gjelder ikke hvis nettselskapet ikke har oppfylt tilknytningsplikten etter energiloven § 3-4 eller energilovforskriften § 3-4, eller saksbehandlingen i NVE og OED har tatt særlig lang tid.».

Vi har også endret ordlyden i § 16-12 første og annet ledd for å presisere at overgangsbestemmelsen gjelder alle kunder som utløser investeringer i regional og transmisjonsnettet etter nytt regelverk, ikke bare kunder som er tilknyttet regional- eller transmisjonsnettet. I høringsdokumentet og oppsummeringsrapporten til høringen fremgår det at nettselskapene skal kreve anleggsbidrag fra alle kunder som utløser investeringer i regional- eller transmisjonsnettet, uavhengig hvilket nettnivå eller nettselskap kunden er tilknyttet. Overgangsordningen skal følgelig også gjelde alle disse kunde. Denne endringen er en språklig presisering som ikke innebærer endring i innholdet i bestemmelsen.

Endringen trer i kraft umiddelbart

Rettelsen i overgangsbestemmelsen trer i kraft umiddelbart for å sikre at uttaks- og innmatingskunder likestilles så raskt som mulig, og slik at NVE kan behandle eventuelle uenigheter om en kunde oppfyller kriteriene i overgangsbestemmelsen.

Presisering: Håndtering av overgangsbestemmelsen

Etter gjeldende regelverk har nettselskapene anledning til å kreve anleggsbidrag for investeringer i kundespesifikke nettanlegg i regional- og transmisjonsnettet. I praksis har det har derimot ikke vært tillatt å kreve anleggsbidrag i det maskede regional- og transmisjonsnettet. Etter reglene som trer i kraft fra 1. januar 2019 skal nettselskapene kreve anleggsbidrag for alle kundeutløste investeringer, også i masket regional- og transmisjonsnett.

Vi presiserer at overgangsbestemmelsen kun gir fritak fra å betale anleggsbidrag etter de nye reglene for anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet. I praksis innebærer dette fritak fra å betale anleggsbidrag i masket regional- og transmisjonsnett. Nettselskapet kan fortsatt ilegge anleggsbidrag for kunder som oppfyller kriteriene i § 16-12, dersom dette er tillatt etter gjeldende regelverk.

Kontaktperson

Kjell Rune Verlo. E-post: krv@nve.no Tlf: 22959365