Konsesjonssak - NVE

132 kV Kulia - Leire - Halshaug - Vallemoen

Tiltakshaver
AGDER ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202102446
Status
Høring
Dato
07.04.2021
Fylke
Agder
Kommune
Kristiansand, Lindesnes

Høringsfrist: 21.05.2021

Kommersielle aktører og offentlige høringsinstanser oppfordres til å benytte elektronisk skjema over.
Alternativt kan man sende høringsuttalelse pr. e-post, pass da på å få med følgende momenter:
  1. Angi "Høringsuttalelse 202102446" i emnet på e-posten
  2. Dersom uttalelsen er sendt på vegne av en interesseorganisasjon, oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen
  3. E-posten sendes til uttalelse@nve.no
For mer informasjon, se høringsbrevet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding  med forslag til utredningsprogram fra Agder Energi Nett om fornying av den eksisterende 110 kV-ledningen mellom Kulia og Vallemoen transformatorstasjoner i Kristiansand og Lindesnes kommuner i Agder.

Dagens 110 kV-ledning mellom Kulia og Vallemoen transformatorstasjoner er 44 km lang, og består av tre delstrekninger: Kulia–Leire (12 km), Leire–Mikkelsmyr/Halshaug (22 km) og Halshaug–Vallemoen (10 km). Agder Energi Nett skriver i meldingen at den eksisterende ledningen nærmer seg teknisk levetid, og at det er behov for å erstatte denne.

Agder Energi Nett melder to hovedalternativer på strekningen Kulia–Leire. Alternativ 1 i går hovedsakelig parallelt med dagens ledning, mens alternativ 2 er en lengre trasé som går øst for dagens ledning. Det er også meldt flere underalternativer på enkelte delstrekninger.

Mellom Leire og Mikkelsmyr/Halshaug melder Agder Energi Nett om ett hovedalternativ, med flere underalternativ ved kryssing av Trysfjorden og Mandalselva. På den siste strekningen mellom Halshaug og Vallemoen transformatorstasjoner er det meldt to hovedalternativer, samt et underalternativ til alternativ 1.

Agder Energi Nett har utarbeidet melding med forslag til utredningsprogram i medhold av reglene i plan- og bygningsloven med forskrifter. Målet med meldingen er å gi en tidlig varsling av tiltaket.