Konsesjonssak - NVE

420 kV Liåsen transformatorstasjon

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201708079
Status
Søknad
Dato
30.10.2017
Fylke
Oslo
Kommune
Oslo

NVE har mottatt søknader fra Statnett SF for en ny 420 kV transformatorstasjon ved Liåsen på Klemetsrud, og fra Hafslund Nett AS for en ny 132 kV kraftledning for nettilknytning til stasjonen.

Statnett søker om konsesjon for en ny 420 kV transformatorstasjon med gassisolert koblingsanlegg. Stasjonen er planlagt i tilknytning til eksisterende 420 kV ledning ved Klemetsrud, og søknaden omfatter også nødvendige justeringer på denne ledningen. Det søkes på to alternativer for plassering av stasjonen. Alternativ A ligger vendt mot gjenvinningsanlegget på Grønmo på nordsiden av Liåsen, mens alternativ B ligger på østsiden av Liåsen. 

Liåsen transformatorstasjon inngår i Nettplan Stor-Oslo, og Statnett begrunner stasjonen både som et nødvendig ledd i fornying av hovedstrømnettet i Oslo regionen, og for å bedre forsyningssikkerheten og tilrettelegge for forventet forbruksvekst i sørlige Oslo og Follo.   

Statnett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er holdt.

Omtale av Hafslund Nett sin søknad og lenke til høringsskjema for denne finnes her

Status per 16.03.2020: NVE har ikke fattet vedtak i saken. Statnett arbeider med en endringssøknad for stasjonsalternativ A. Denne skal etter planen oversendes NVE i løpet av våren 2020. Ifølge Statnett planlegger de å søke om ny trasé for adkomstvei og mulig endret innføringsløsning for eksisterende 420 kV og 132 kV ledninger til ny stasjon etter alternativ A. NVE vil sende søknaden på offentlig høring så snart vi mottar endringssøknaden.