Konsesjonssak - NVE

Lyse Neo AS - Fjernvarmekonsesjon - Sammenslåing konsesjon for Sandnes / Forus og Urban Sjøfront i Stavanger - Utvidelse konsesjonsområde

Tiltakshaver
LYSE NEO AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
201603434
Status
Høring
Dato
07.07.2020
Fylke
Rogaland
Kommune
Stavanger, Sandnes, Sola
Søkt produksjon
243.68 GWh
Søkt effekt
152.30 MW

Høringsfrist: 11.09.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt en søknad av 06.07.2020 fra Lyse Neo AS om endringer av eksisterende fjernvarmekonsesjon i Stavanger, Sandnes og Sola kommuner. Rogaland fylke. Lyse Neo søker primært om å utvide konsesjonsområdet for fjernvarme. Utvidelsene omfatter områder som i tidligere konsesjoner ble betraktet som fremtidige utvidelser og noen nye områder. Det søkes også om å ta ut Ullandhaugområdet av konsesjonen, inkludert fjernvarme- og kjølerør fra Jåttåvågen til Ullandhaug. Bakgrunnen for dette er at nytt Stavanger Universitetssykehus har valgt egen energiløsning. Infrastruktur fra Jåttåvågen til Ullandhaug er ikke bygget. Det er også noen mindre endringer i hovedtrasé for fjernvarme som er omforent med kommunene. Innsatsfaktor i fjernvarmeproduksjonen er uendret i forhold til tidligere innvilget konsesjon og er basert på spillvarme fra Forus Energigjenvinning, biogass fra IVAR og utkobelbar kraft. 

Lyse Neo AS har konsesjon for å bygge og drive fjernvarme i Stavanger (Urban Sjøfront) og på Forus/Sandnes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) reviderte konsesjonen sist 14.05.2018. Endringen innebar at Lyse neo AS kan levere fjernvarme til Ullandhaug.