Konsesjonssak - NVE

Nye Utvik kraftverk

Registreringsnummer
8155
Saksnummer
201833840
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
02.04.2019
Tiltakshaver
UTVIK ELEKTRISITETSVERK SA
Fylke
Vestland
Kommune
Stryn
Vassdragsområde
087.4Z
Søkt produksjon
17.00 GWh

NVE gjev løyve til bygging av nye Utvik kraftverk i Storelva i Stryn etter at det gamle kraftverket vart teke av flom i juli 2017.

NVE har lagt vekt på at utbygginga vil skje på tilnærma same staden som det gamle kraftverket, produksjonen er høg til å vera småkraftverk og utbyggingsprisen er låg. Det meste av infrastrukturen er allereie på plass og det er relativt få nye landskapsinngrep knytt til utbygginga. Det nye kraftverket vil ta ut meir vatn enn gamle kraftverket, men det vil til gjengjeld bli stilt krav om minstevassføring på utbyggingsstrekninga og omlaupsventil for å ta omsyn til anadrom elvestrekning nedanfor kraftverket. 

Nye Utvik kraftverk vil få ein produksjon på om lag 17 GWh/år, noko som svarar til straumbruken til om lag 850 husstandar.