Helgheim kraftverk

Registreringsnummer
5646
Saksnummer
200806624
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
19.12.2014
Tiltakshaver
Helgheim Kraft SUS
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Jølster
Vassdragsområde
084.E42
Søkt produksjon
7.20 GWh

Løyve til to og avslag til fem småkraftverk i Jølster og Gloppen


NVE har handsama sju kraftverksøknadar i kommunane Jølster og Gloppen i Sogn og Fjordane. NVE gjev løyve til Helgheim og Øvrebø kraftverk, medan Åmot, Driva, Kupekraft, Paulen og Neselva II kraftverk får avslag.

 

Søkjarar

Kraftverk

Effekt

(MW)

Produksjon

(GWh)

Helgheim Kraft (SUS)

Helgheim kraftverk

3,0

7,4

Kupekraft (SUS)

Kupekraft kraftverk

7,5

30,4

Paulen Kraft (SUS)

Paulen kraftverk

1,4

4,0

Kleivafossen Kraft AS

Neselva II kraftverk

5,3

20,6

Øvrebø Kraft AS

Øvrebø kraftverk

3,2

10,2

Driva Kraft (SUS) v/Tinfos AS

Driva kraftverk

4,9

17,8

Åmot Kraft (SUS) v/Tinfos AS

Åmot kraftverk

9,9

28,0

 

 

Dei to kraftverka som har fått løyve vil til saman produsere omlag 17 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til omlag 850 husstandar. Kraftverka som fekk avslag ville samla gjeve omlag 100 GWh/år dersom dei vart bygde. Det er inntil i dag ikkje gjeve avslag til kraftprosjekt i Jølster kommune, og det er tidlegare avslått kun to prosjekt i Gloppen kommune.


Vurdert under eitt
Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Sentrale tema i NVE si vurdering har vore; verdfullt naturmangfald, landskap, kulturlandskap og kulturminner, friluftsliv og samla belasting på vassdragsnaturen. NVE har gjeve konsesjon til dei to kraftverka som gjev minst konflikt med ålmenne interesser, og som samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi.
NVE har sett vilkår til det enkelte prosjektet for å redusere dei negative verknadane for  ålmenne interesser. Etter NVE si vurdering vil tilpassingar ikkje vere tilstrekkelege for å få løyve til å byggje kraftverka som fekk avslag.

 

Kontaktpersonar
Sakshandsamar Solveig Silset Berg, tlf. 22 95 93 25
Sakshandsamar Helén Liebig-Larsen , tlf. 22 95 98 95
Sakshandsamar Rune Moe, tlf. 22 95 93 15
Seksjonssjef Øystein Grundt, 22 95 93 89 / 901 98 216