Konsesjonssak - NVE

Sørmarkfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
TRØNDERENERGI VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200401015;200802039;201307848
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.04.2019
Fylke
Trøndelag
Kommune
Osen, Flatanger, Åfjord
Søkt produksjon
442.68 GWh
Søkt effekt
130.20 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 05.04.2019 fattet vedtak om å gi Trønder Energi Vind AS tillatelse til to utvidelser av planområdet og justert trase for adkomstvei fra kai til Sørmarkfjellet vindkraftverk. NVE gir samtidig tillatelse til endringer i 132 kV nettilknytning mellom Sørmarkfjellet vindkraftverk og Hofstad transformatorstasjon med trasejusteringer og endret mastetype. 

NVE godkjenner 05.04.2019 henholdsvis detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan (MTA) for Sørmarkfjellet vindkraftverk og MTA for nettilknytningen av Sørmarkfjellet vindkraftverk.

Bakgrunnen for vedtakene om konsesjonsendringer er at NVE mener det blir mulig med bedre landskapsmessige løsninger for internveinettet ved å endre planområdet med 7,3 dekar i sør og 1,9 dekar i nordvest. Adkomstveien endres for å unngå kvikkleire. NVE konkluderer med at endringene i traseen for nettilknytningen ivaretar reindriftsinteresser, interesser fra berørte grunneiere og interesser knyttet til en skytebane på en bedre måte.

Følgende dokumenter er tilgjengelig til høyre på denne siden:

  • Ny anleggskonsesjon for Sørmarkfjellet vindkraftverk, med nettilknytning
  • Bakgrunn for endring av konsesjon for Sørmarkfjellet vindkraftverk
  • Godkjenning av detaljplan/MTA for Sørmarkfjellet vindkraftverk
  • Godkjenning av MTA for nettilknytning av Sørmarkfjellet vindkraftverk