Ny 132 kV Bøylestad - Longum Nord - Morrow, Bøylestad koblingsstasjon og Longum Nord transformatorstasjon

Tiltakshaver
GLITRE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202119681;202203436;202310770
Status
Klage oversendt OED
Dato
09.07.2024
Fylke
Agder
Kommune
Arendal, Tvedestrand, Froland, Åmli

NVE har den 09.02.2024 gitt Glitre Nett (tidligere Agder Energi Nett (AEN)) konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til to nye 132 kV kraftledninger mellom Bøylestad i Froland kommune og Morrows industriområde i Arendal kommune i Agder fylke. Glitre Nett har også fått tillatelse til å bygge nye Bøylestad koblingsstasjon, og å rive og bygge om fire ledninger mellom dagens Monehagen koblingsstasjon, Arendal transformatorstasjon og den nye koblingsstasjonen. På Longum Nord næringsområde gir NVE konsesjon til å bygge en ny transformatorstasjon med utendørs koblingsanlegg. NVE gir også Morrow Industrialization Center AS tillatelse til å bygge Morrow transformatorstasjon for å forsyne Morrow batterifabrikk.


Den konsesjonsgitte løsningen innebærer bygging av to parallelle masterekker, som skal bygges etter det omsøkte traséalternativ 2 som er parallelt på østsiden av eksisterende ledninger, og i trasé vest for Eikelandsknatten. Forbi Dalen skal eksisterende 132 kV ledning mellom Monehagen (Bøylestad) og Bjorendal rives og bygges med fagverksmaster parallelt med nye 132 kV Bøylestad–Longum Nord–Morrow.

Bakgrunnen for vedtaket er at det er forventet et stort forbruk i området fra Morrow Batteries, leverandørindustri til Morrow og annen kraftintensiv industri. Det er derfor et behov for å oppgradere strømnettet og bygge de nye anleggene for å kunne forsyne det planlagte forbruket.

Søknadene om nye kraftledninger er behandlet samlet med søknad om Bøylestad koblingsstasjon og ledningsomlegginger rundt stasjonen, søknad om Longum nord transformatorstasjon, og søknad om Morrow transformatorstasjon. Alle vurderinger er i notatet bakgrunn for vedtak i boksen til høyre.