Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Midlertidig fravik fra konsesjon Moi kraftverk - Fravik fra minstevannføring 2021 - Referansenr:OSXCPV

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8674
Saksnummer
202112039
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Midlertidig tillatelse
Status
Utgått/bortfalt konsesjon
Tiltakshaver
MOI ELVERK AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Lund
Vassdragsområde
026.BA22

NVE gir midlertidig tillatelse til Moi Kraftverk i Lund kommune.

NVE har vurdert at tiltaket ikke vil føre til varige skader for allmenne og private interesser, og legger til grunn at tiltaket er av midlertidig karakter og begrunnet i nødvendige tiltak ved kraftverksinntaket. NVE gir Moi Elverk AS tillatelse til midlertidig å unnlate slipp av minstevannføring i én dag, etter planen den 09.08.2021.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

▪ Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger. ▪ Ved tørt vær i forkant av, eller i tiltaksperioden, skal forekomster av bekkelommemose på berørt elvestrekning fuktes/vannes flere ganger mens arbeidene pågår. Det er viktig at forekomster av bekkelommemose ikke spyles vekk, graves ned eller fjernes. Det skal vises forsiktighet ved ev. bruk av kjemikalier.

▪ Tiltaket skal varsles på relevante nettsider (f.eks. selskapets hjemmeside og på sosiale medier) og med skilt/plakat ved kraftverket.

▪ Perioden uten slipp av minstevannføring skal loggføres.

▪ Så snart arbeidene er ferdig, skal minstevannføring skje i henhold til reglement.

▪ NVE forutsetter at Moi Elverk AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.