Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Planendring Godfarfoss kraftverk 2020

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8581
Saksnummer
200900683,201907615
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
01.10.2021
Tiltakshaver
GODFARFOSS KRAFT AS
Fylke
Viken
Kommune
Hol, Nore og Uvdal
Vassdragsområde
015.N21
Søkt produksjon
38,00 GWh

Godfarfoss kraftverk - planendringssøknad og justert detaljplan 2020/2021, Nore og Uvdal og Hol kommuner, Viken. NVE gir tillatelse til planedring i vedtak av 01.10.2021.

NVE har mottatt planendringssøknad og justert detaljplan av 07.12.2020 for Godfarfoss kraftverk fra Godfarfoss Kraft AS. Søknaden og detaljplanen sendes herved på høring parallelt, med høringsfrist 10. mars 2021.

Søknadene skal behandles etter bestemmelsene i vassdragsreguleringsloven.

NVE vil gjøre oppmerksom på at dette er reviderte planer datert 07.12.2020, og er en direkte følge av tilpasninger til nye funn av biologiske verdier i og langs vassdraget i detaljplanfasen. Dette har ført til endringer av arealbruken, som har medført at saken sendes på en ytterligere høring. Endringene i prosjektet kommer frem av planendringssøknaden. Prosjektet er fortsatt ca. 9,5 MW og vil gi ca. 38. GWh.

NVE mener virkningene tiltaket har på de nye arealene utover den gitte konsesjonen er akseptable for allmenne interesser. Tiltaket vil imidlertid ha negativ innvirkning på naturtypen gammel furuskog av regional til nasjonal verdi og flere rødlistede arter som ble påvist først etter at konsesjonen var gitt. NVE mener likevel at de endrede planene ivaretar de biologiske verdiene bedre enn den opprinnelige løsningen. NVE gir derfor tillatelse til planendring for Godfarfoss kraftverk. Tillatelsen gjelder på nærmere beskrevne forutsetninger.

 

 

For tidligere vedtak og tidligere saksgang se: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=7956&type=V-1