Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Regulering av Instebotnvatnet

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8038
Saksnummer
201709239
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
26.04.2019
Tiltakshaver
SESSKRAFT AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Vestnes
Vassdragsområde
102.62Z
Søkt produksjon
1,85 GWh

Avslag til regulering av Instebotnvatnet i Vestnes kommune

NVE gjev ikkje løyve til regulering av Instebotnvatnet i Vestnes kommune i Møre og Romsdal fylke. Reguleringa ville ha gitt om lag 1,9 GWh årleg i ekstra produksjon i Sesselva kraftverk, noko som svarar til straumbruken til om lag 90 husstandar.

NVE meiner at ei regulering på 2 m vil ha for stor negativ innverknad på landskap og friluftsliv. Tiltaksområdet er i dag prega av få menneskelege inngrep, og vatnet som skal regulerast ligg i eit regionalt viktig friluftsområde. Fordelane i form av energiproduksjon på knappe 1,9 GWh veg etter vårt syn ikkje opp for dei store ulempene knytt til landskap og friluftsliv.

NVEs vedtak er påklaget av tiltakshaver 15.05.2019.