Mork kraftverk-planendring

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
7516
Saksnummer
200700515
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
20.04.2018
Tiltakshaver
ECO Vannkraft
Fylke
Vestland
Kommune
Lærdal
Vassdragsområde
073.2Z
Søkt produksjon
42,20 GWh

Mork Kraftverk AS har ved kgl.res. av 20.04.2018 fått tillatelse til planendring for bygging av Mork kraftverk i Erdalselvi i Lærdal kommune.

 

Mork kraftverk AS fekk løyve til bygging av Mork kraftverk i kgl.res. av 14.12.2012. I søknad datert 6.1.2015 søkte Mork Kraftverk AS om endring i utbyggingsplanane.I planendringa vil kraftverksinntaket bli flytta ca. 800 m lenger ned i vassdraget, frå kote 410 til kote 350. Kraftstasjonen skal byggjast i dagen på kote 110 i staden for i fjell, medan vassvegen fortsatt vil gå i tunnel. Utbygd elvestrekning blir redusert frå ca. 4,4 km til 2,8 km. Uttak av masser blir redusert frå 160 000 m3 til 85 000 m3. Kraftverket vil få ein installert effekt på ca. 10 MW, mot ca. 35 MW i det konsesjonsgjevne prosjektet. Årleg middelproduksjon er berekna til 42,2 GWh med NVE si tilråding om slepp av minstevassføring. Produksjonen svarar til det årlige straumforbruket til omlag 2110 husstandar. Produksjonen i det konsesjonsgjevne prosjektet var berekna til 88,7 GWh/år.