Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV Kulia - Leire - Halshaug - Vallemoen

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
AGDER ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202102446
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
02.07.2021
Fylke
Agder
Kommune
Kristiansand, Lindesnes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag fastsatt utredningsprogram for Agder Energi Nett sine planer om en ny kraftledning mellom Kulia transformatorstasjon i Kristiansand kommune og Vallemoen transformatorstasjon i Lindesnes kommune i Agder. Vi viser til meldingen fra Agder Energi Nett av 29. januar 2021 og NVEs høring av denne.

Utredningsprogrammet er fastsatt på grunnlag av det foreslåtte utredningsprogrammet fra Agder Energi Nett, innkomne høringsuttalelser og NVEs egne vurderinger.

På bakgrunn av melding med forslag til utredningsprogram fra Agder Energi Nett, innkomne merknader og egne vurderinger, har NVE fastsatt et utredningsprogram for den planlagte byggingen av 132 kV kraftledning Kulia–Leire–Mikkelsmyr/Halshaug–Vallemoen se eget brev NVE ref. 202102446-101.

Når det gjelder de ulike fagtemaene som skal utredes, har NVE tatt utgangspunkt Agder Energi Netts foreslåtte utredningsprogram, tidligere fastsatte utredningsprogram for denne type tiltak og de innspillene som NVE har mottatt gjennom høringen av meldingen. I tillegg til de traseene Agder Energi Nett har foreslått i meldingen, krever NVE at de vurderer enkelte traséjusteringer og alternative traseer, etter innspill i høringsprosessen. Det meldte alternativet 1.3 skal ikke utredes videre. NVE har inkludert de aller fleste kravene som er mottatt gjennom den offentlige høringen av meldingen med unntak av detaljerte ledningsprofiler og mastepunkter, og krav om å utrede flytting av Kulia transformatorstasjon.

NVE understreker at informasjonen som fremkommer i en søknad etter energiloven med tilhørende utredninger basert på dette utredningsprogrammet vil utgjøre beslutningsgrunnlaget for NVEs konsesjonsavgjørelse sammen med de høringsinnspill vi mottar gjennom den offentlige høringen. NVE mener dette vil gi et godt grunnlag for å vurdere om det er behov for anleggene og vurdere virkningene av anleggene.