132 kV Håland - Tjøtta - Vagle (tidl. Håland -Fagrafjell)

Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201912940
Status
Søknad
Dato
11.08.2023
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes, Klepp, Time

Lnett og KE Nett søker om konsesjon etter energiloven for å bygge og drive 132 kV kraftledning Håland–Tjøtta-Vagle samt ny Tjøtta transformatorstasjon.

NVE har mottatt tilleggs- og endringssøknad til den opprinnelige konsesjonssøknaden fra Lnett og KE Nett. Søknaden omfatter endringer ved Re og tillegg for og ved Tjøtta transformatorstasjon. I tillegg søker Lnett nå om jordkabel som alternativ til luftledning på strekningen fra Grønhaug sør for Tjøtta til Hatteland, under forutsetning om at Klepp kommune dekker merkostnaden.

Lyse Elnett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.


Kontakt Lnett eller KE Nett for grunneierinfo og nærmere opplysninger om søknaden:

-Grunneierkontakt Lnett Andreas Fosså / tlf. 97013736/ andreas.fossa@l-nett.no 

-Prosjektleder Lnett Inge Lunde / tlf. 93488843 / inge.lunde@l-nett.no

-L-netts prosjektside: www.l-nett.no/haland-vagle/ 

-Grunneierkontakt KE Nett Håkon Ådland / tlf. 95266401 / hakon.adland@klepp-energi.no

-Prosjektleder KE Nett Hilde Hoff / tlf. 95266405 / hilde.christine.hoff@klepp-energi.no


Kontakt NVE for nærmere opplysninger om NVEs saksbehandling:

- Jan Are Gildestad / tlf. 22959438/ jag@nve.no