Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV Håland - Tjøtta - Vagle (tidl. Håland -Fagrafjell)

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201912940
Status
Søknad
Dato
20.04.2021
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes, Klepp, Time

Lyse Elnett søker om konsesjon etter energiloven for å bygge og drive 132 kV kraftledning Håland–Tjøtta-Vagle.

Lyse Elnett søkte 20.12.2019 om konsesjon i medhold av energiloven for å bygge og drive 132 kV kraftledning mellom ny Håland transformatorstasjon og ny Fagrafjell transformatorstasjon. Lyse Elnetts tilleggssøknad innebærer endringer og tillegg sammenlignet med den opprinnelige søknaden. Lyse Elnett søker nå om flere traseer ved Re og Anda, og ny trasé frem til Vagle transformatorstasjon i stedet for til Fagrafjell transformatorstasjon. I tillegg søker Lyse om ny Tjøtta transformatorstasjon og ny Hatteland transformatorstasjon, sistnevnte på vegne av KE Nett AS. Time, Klepp og Sandnes kommune berøres av de planlagte tiltakene.

Lyse Elnett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.


Kontakt Lyse Elnett for grunneierinfo og nærmere opplysninger om søknaden:

-Grunneierkontakt Erik Slettvold/ tlf. 99726779/ erik.slettvold@lyse.no

-Prosjektleder Inge Lunde/ tlf. 51908843/ inge.lunde@lyse.no


Kontakt NVE for nærmere opplysninger om NVEs saksbehandling:

- Jan Are Gildestad/ tlf. 22959438/ jag@nve.no