Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ny 132 kV kraftledning Dalen - Veland - Hjelmeland

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834746;202109348
Status
Klage oversendt OED
Dato
31.05.2021
Fylke
Rogaland
Kommune
Strand, Hjelmeland

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) fra Lyse Elnett AS for bygging av ny 132 kV ledning Dalen - Veland - Hjelmeland, utvidelse av Dalen transformatorstasjon og nye Veland og Hjelmeland transformatorstasjoner. MTA skal være godkjent av NVE før anleggsstart, og planene er nå sendt på høring. Dokumentene er tilgjengelige til høyre på denne siden. NVE ber om eventuelle innspill til anleggets utforming og hvordan anleggsarbeidet kan gjennomføres innen 15.08.2021.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Lyse Elnett AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

Planene skal være utarbeidet i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere.

Lyse Elnett fikk konsesjon i medhold av energiloven til utbygging av ny 132 kV ledning Dalen - Veland - Hjelmeland, utvidelse av Dalen transformatorstasjon og nye Veland og Hjelmeland transformatorstasjoner, den 22.04.2021. Vedtaket ble påklaget og ble stadfestet av OED 17.06.2021.

NVEs saksbehandler av MTA er Vebjørn Schiager (vesc@nve.no)