Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV Hellestveit-Herum, Herum transformatorstasjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LEDE AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201710208
Status
Konsesjon gitt
Dato
18.10.2018
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Bamble

NVE har gitt Skagerak Nett konsesjon til å bygge og drive en ny ca. 8 km lang 132 kV kraftledning fra Hellestveit til Herum, samt en ny transformatorstasjon på Herum ved siden av Statnetts Bamble transformatorstasjon. Det er også gitt tillatelse for bygge en ny ca. 400 meter lang permanent adkomstvei til Tråkfjell.

Begrunnelsen for vedtaket er behovet for å øke forsyningssikkerheten i området, og for å legge til rette for etablering av ny industri ved Skjerkøya. NVE mener en ny 132 kV kraftledning og ny transformatorstasjon på Herum som omsøkt, vil gi en større fleksibilitet for fremtidig nettutvikling i området og sørge for økt forsyningssikkerhet og bedre spenningskvaliteten til industrien på Skjerkøya. Det er ventet en stor økning i nærings- og industriaktiviteten på vestsiden av Frierfjorden, og kapasiteten i nye Herum transformatorstasjon vil dekke det fremtidige forventede forbruket. Ledningstraseen vil beslaglegge skogsareal og kan ha negativ virkning for storfugl. Ledningen vil bli synlig der den krysser vei og stier.

NVE har gitt tillatelse til bygging av alternativ 1.0 over Hellestveit, alternativ 1.2 B (dobbeltmaster) mellom Hellestveit og Tråkfjell, og alternativ 2.1 (dvs. 2.0 +2.1+2.0) fra Tråkfjell til Herum transformatorstasjon. NVE har også satt krav til at mastene skal bygges i kompositt eller stål, at linene skal merkes med fugleavisere på deler av strekket og at det skal utarbeides en miljø-, transport og anleggsplan.

NVE oppdaterte anleggskonsesjonen av 15.10.2018 (NVE ref. 201710208-16), med en ny anleggskonsesjon den 18.10.2018 (NVE ref. 201710208-44).