Storheia vindkraftverk

Tiltakshaver
FOSEN VIND DA
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200602660;200700502;201307851;201600802
Status
Konsesjon gitt
Dato
22.02.2016
Fylke
Trøndelag
Kommune
Ørland, Åfjord
Søkt produksjon
979,20 GWh
Søkt effekt
288,00 MW

Vindkraftverket ble satt i drift i 2019.

NVE har gitt konsesjon til Fosen Vind DA i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Storheia vindkraftverk i Ørland og Åfjord kommuner, Trøndelag fylke. Det er idriftsatt 80 vindturbiner med en total installert effekt på 288 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE mottok 30.6.2006 en felles melding fra Statkraft Development AS om fire vindkraftverk på Fosen - Benkheia vindkraftverk, Rissa vindkraftverk, Leksvik vindkraftverk og Storheia vindkraftverk. NVE mottok 26.03.2008 konsesjonssøknad for Storheia vindkraftverk. De andre tre prosjektene ble trukket. Behandlingen av søknaden er samordnet med flere andre vindkraft- og kraftledningsprosjekter på Fosen og i Namdalen.

NVE meddelte konsesjon til SAE Vind DA for å bygge og drive Storheia vindkraftverk 7.6.2010. Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak 26.8.2013. Konsesjonen ble overført til Fosen Vind DA 22.2.2016. MTA- og detaljplan for vindkraftverket ble godkjent 7.4.2017.

NVE godkjente 29.5.2015 detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for adkomstvegen til Storheia vindkraftverk. Anleggsarbeidet på adkomstveien hadde oppstart i juni 2016. 

Etter NVEs vurdering er fordelene ved Storheia vindkraftverk større enn ulempene. Det er satt en rekke vilkår til konsesjonen, som for- og etterundersøkelser av fugl og avbøtende tiltak for Fosen reinbeitedistrikt.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=