Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Revisjon av konsesjonsvilkår - Holsreguleringen

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
3088
Saksnummer
201005907,200104026,199600967
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Revidert konsesjon
Vedtaksdato
18.02.2022
Tiltakshaver
E-CO Vannkraft AS
Fylke
Buskerud
Kommune
Hol, Ål
Vassdragsområde
012.CFZ

Ved kgl. res. 18.02.2022 er det gitt reviderte vilkår for Holsreguleringen, omgjorte vilkår for Hovsfjorden og Holsfjorden, og felles manøvreringsreglement for hele reguleringen. Det innføres moderne konsesjonsvilkår i vilkårsrevisjonen, og vilkår om vilkårsrevisjon, naturforvaltning og terskler mv. i omgjøringen. Vilkårene vil gi hjemmel til å pålegge flere av de undersøkelser og avbøtende tiltak som kreves av kravstillerne (kommunene) og andre parter. OED følger NVEs anbefalinger på de aller fleste punkter.

Det innføres minstevannføring i Storåne med slipp fra Strandafjorden, Hovsfjorden og Holsfjorden. Dette vil gi vesentlig bedre vannføring i hele Holsdalføret. Det innføres også minstevannføring fra Stolsvatn til Juvåne og videre fra Rødungen, Bergsjø eller Varaldsetvatn til Votna, noe som vil ha vesentlig betydning for vassdraget der, herunder Vatsfjorden.

Det pålegges ikke magasinrestriksjoner i noen av magasinene. Det pålegges heller ikke minstevannføring i Urunda, eller i Sisseldøla.

Samlet årlig krafttap for minstevannføringene er 14,5 GWh, som utgjør 1,4 % av kraftproduksjonen i kraftverkene Hol 1, Hol 2 og Hol 3. Minstevannføringen vil gi positive virkninger for naturmiljø, fisk, friluftsliv, vannkvalitet og landskap langs vassdragene. Samtidig ivaretas kraftverkenes evne til å yte systemtjenster i kraftnettet, og reguleringenes evne til flomdemping.

Konsesjonæren pålegges å betale sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag, og 8 millioner kroner til villreinfond for Nordfjella villreinområde.

Et utvalg av sakens dokumenter er lagt ut på denne siden.