Midtfjellet vindkraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
MIDTFJELLET VINDKRAFT AS
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
200401666;200701056;201104381
Status
Konsesjon gitt
Dato
19.02.2007
Fylke
Vestland
Kommune
Fitjar
Søkt produksjon
510,00 GWh
Søkt effekt
150,00 MW

Vindkraftverket ble satt i drift i 2012.
NVE har gitt konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Midtfjellet vindkraftverk med nettilknytning og tilhørende infrastruktur i Fitjar kommune, Vestland fylke. Det er idriftsatt 34 vindturbiner med en total installert effekt på 110 MW. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 150 MW, og det ble tatt investeringsbeslutning for de siste 40 MW, omtalt som "Midtfjellet 3", den 23.05.2017. 
Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

Midtfjellet 3 vil bestå av 11 turbiner, og det vil bygges ca. 2,8 kilometer med vei fra eksisterende vei til de nye turbinpunktene.

NVE meddelte konsesjon og ekspropriasjonstilatelse til Midtfjellet vindkraftverk 19.2.2007, og Olje- og energidepartementet stadfestet NVEs vedtak den 28.5.2008. Detalj-, miljø-, transport- og anleggsplan ble godkjent 03.05.2015. Prosjektet hadde byggestart 24.05.2017.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=