Publisert 08.07.2009 , sist oppdatert 18.06.2021

Lover og regler

Utbyggere av fjernvarmeanlegg må forholde seg til en rekke lover og forvaltningsorgan.

Energiloven

Bygging og drift av fjernvarmeanlegg, er omfattet av energiloven av 29. juni 1990, § 5-1 dersom begge følgende kriterier er oppfylt:

·        Anlegget forsyner eksterne forbrukere (energiloven § 1-3).

·        Anlegget har en samlet ytelse over 10 MW (forskrift til energiloven § 5-1).

Utvidelse og ombygging av anlegg som har konsesjon eller som etter utvidelsen kommer over 10 MW, krever også konsesjon. Utvidelse og ombygging vil si bygging ut over de spesifikasjoner som er gitt i konsesjonen for varmesentraler, kjeler, hovedrørledningsnett eller den ytre geografiske grensen. Anlegg større enn 10 MW som ikke forsyner eksterne kunder, vil bli konsesjonspliktige hvis salg av varme til eksterne kunder startes opp.

Sammenslåing av konsesjonspliktige anlegg krever ny konsesjon.

Dersom ”eier” og ”driver” av et energianlegg ikke er den samme, er det den som faktisk skal drive anlegget som skal søke konsesjon.  Dersom den som bygger og driver anlegget ikke også eier dette skal det foreligge en avtale mellom konsesjonær og eier, som gjelder for hele konsesjonsperioden

I henhold til energiloven skal ”konsesjon gis for bygging og drift av anlegg”. Dersom ”eier” og ”driver” av et energianlegg ikke er den samme, er det den som faktisk skal drive anlegget som skal søke konsesjon. Forholdet mellom ”eier” og ”driver” er av privatrettslig karakter og angår for så vidt ikke konsesjonen, men en avtale mellom eier og driver bør i slike tilfelle omtales i konsesjonssøknaden.

Krav til utforming og innhold i konsesjonssøknader er hjemlet i energiloven § 2-2 og utdypet i forskrift til energiloven § 3-2.

Oreigningslova

Utbygger må skaffe seg nødvendig grunn og rettigheter til å bygge og drive fjernvarmeanlegget. Dette kan skje gjennom minnelige avtaler, eller ved ekspropriasjon.

I alminnelighet bør det gjøres forsøk på å komme fram til minnelige avtaler. I større eller kompliserte saker hvor det er tvil om minnelig avtale kan oppnås overfor alle grunneiere og rettighetshavere, bør det imidlertid søkes om ekspropriasjonstillatelse etter oreigningslova av 23.10.1959 samtidig som det søkes om konsesjon. Søknaden må da inneholde en liste over alle berørte grunneiere. Utbygger skal samtidig orientere alle berørte grunneiere og rettighetshavere om søknaden og deres mulighet til å uttale seg om saken.

Hvis det antas nødvendig å søke om forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25, bør dette gjøres samtidig med ekspropriasjonssøknaden.

Plan og bygningsloven

Planbehandling

Det følger av de nye planbestemmelsene i plan- og bygningsloven, som trådte i kraft den 01.07.2009, at det ikke skal være uoverensstemmelse mellom plassering av varmesentral og gjeldene planstatus for det aktuelle området. Dersom det er uoverensstemmelse mellom plasseringen av varmesentral og gjeldende planstatus, må planen endres. Planendringen kan gjøres ved endring i arealplan, ny reguleringsplan eller ved dispensasjon.

I forhold til tidligere planbestemmelser er ikke lenger kommunen pålagt å utarbeide ny reguleringsplan ved etablering av varmesentraler. Kommunen kan heller ikke pålegge konsesjonær å utarbeide utkast til reguleringsplan.

I byggesaksdelen i den nye plan- og bygningsloven, som også trådte i kraft 01.07.2010, går det frem at fjernvarmeanlegg gis unntak fra regler om byggesaksbehandling. Dette innebærer at konsesjonær ikke må søke kommunen om byggetillatelse for varmesentralen. Det forutsettes at forutgående konsesjonsbehandling på en tilstrekkelig måte ivaretar de forhold plan- og bygningsloven tidligere har regulert gjennom byggesaksbehandling.

Tilknytningsplikt

Etter at en fjernvarmekonsesjon er meddelt kan konsesjonær søke berørt kommune om at det etableres tilknytningsplikt i medhold av plan- og bygningsloven. Tilknytningsplikten gjelder bare for nye bygg og ved større ombygginger. Kommunen kan pålegge alle nye og/eller totalrenoverte bygg innenfor hele eller deler av konsesjonsområdet å knytte seg til fjernvarmeanlegget. Eksisterende bygg kan kun tilknyttes etter avtale mellom konsesjonær og byggeier.

Fra 01.07.2010 hjemles tilknytningsplikten i plan- og bygningsloven § 27-5. Her står det:

Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget. Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning.

Konsesjonær har ikke plikt til å forsyne alle enkeltbygg innenfor konsesjonsområdet, heller ikke de som har tilknytningsplikt. Hvis et bygg gjennom planvedtak er pålagt tilknytningsplikt, bør konsesjonær tilstrebe at dette bygget får fjernvarme innen et rimelig tidsrom. NVE vil oppfordre til dialog mellom kommune og konsesjonær, slik at tilknytningsplikten praktiseres på en hensiktsmessig måte.

Konsekvensutredning (KU)

I forskrift om konsekvensutredninger av 1.4.2005 går det frem at det må utarbeides melding og konsekvensutredning for fjernvarmeanlegg dersom det har en ytelse på 150 MW eller mer. Videre er et forbrenningsanlegg med avfall som energikilde KU-pliktig dersom kapasiteten er på mer enn 100 tonn per dag. Det er berørt kommune som er ansvarlig utredningsmyndighet for sistnevnte anleggstype. De fleste fjernvarmeanlegg krever ut fra dette ikke egen konsekvensutredning, men alle konsekvenser må avklares og beskrives som en del av konsesjonssøknaden. 

Øvrige lovverk

Fjernvarmeanlegg må også avklares i henhold til andre lovverk som for eksempel kulturminneloven og forurensningsloven.