Publisert 27.02.2015 , sist oppdatert 08.03.2024

Energimerking av bygninger og energivurdering av varme- og klimaanlegg

Skal din bolig/bygning ha energiattest? 

Plikten til å innhente energiattest for bygninger og til å energivurdere varme- og klimaanlegg anlegg følger av energiloven kapittel 8 og er nærmere regulert i energimerkeforskriften for bygninger 

Hvis du skal selge eller leie ut boligen/bygningen din, eller om den er nyoppført, skal den (med noen få unntak) ha energiattest. I tillegg skal bygninger ha energiattest der mer enn 250 m2 av bygningens bruksareal brukes av offentlige myndigheter, og bygningen ofte besøkes av allmennheten eller der mer enn 250 m2 av bygningens bruksareal brukes av departementer, direktorater eller tilsynsorganer.  

Hvem plikter å innhente energiattest? 

Det er bygningseier som har ansvaret for at plikten til å innhente energiattest er etterlevd. Er det snakk om en bygning under oppføring, er det i utgangspunktet byggherren som plikter å innhente energiattest. Dersom tidligere eier, ev. byggherren, ikke har innhentet pliktig energiattest, vil også ny eier ha et ansvar for å innhente energiattest. Forutsatt at dette skjer innen ett år etter salg/ferdigstillelse, kan ny eier innhente energiattest på selgers regning. 

Hvordan innhenter du energiattest? 

På www.enova.no/energimerking kan du logge deg inn i energimerkesystemet. Der kan du selv fylle inn data om boligen eller bygningen for å innhente energiattest. Her finnes også informasjon om hvordan du går fram for å energimerke din bolig eller bygning - og for å energivurdere tekniske anlegg. 

  • Enova Svarer er kontaktpunktet for spørsmål og feilmeldinger. 
  • Enova Svarer kan gi veiledning om ordningen til brukere. 
  • NVE har ansvar for tilsyn med at regelverket følges og svarer på spørsmål om hvordan regelverket er å forstå. 

Bruk energiattesten i markedsføring 

Dersom salg eller utleie av boligen eller bygningen markedsføres, skal energiattesten være en del av denne markedsføringen. Energimerket eller en forenklet gjengivelse av energimerket skal vises i annonser og lignende. Ved en forenklet gjengivelse av energimerket, må det fremgå klart at det er energimerket gjengivelsen er ment å referere til. 

I noen bygninger skal sammendrag av energiattesten være synlig for brukerne av bygningen 

Eier av bygning som det er innhentet energiattest for i forbindelse med salg, utleie eller nyoppføring, skal plassere et sammendrag av energiattesten synlig for brukerne av bygningen dersom bygningen har et samlet oppvarmet bruksareal over 500 m2og ofte besøkes av allmennheten. 

Et sammendrag av energiattesten skal også plasseres synlig for brukerne av bygningen, dersom det er snakk om en bygning der mer enn 250 m2av bygningens oppvarmede bruksareal brukes av offentlige myndigheter, og bygningen ofte besøkes av allmennheten. Det samme gjelder dersom mer enn 250 m2av bygningens oppvarmede bruksareal brukes av departementer, direktorater og statlige tilsynsorgan. 

NVE fører tilsyn med at energimerkeforskriften for bygninger etterleves  

NVE er tilsynsmyndighet etter energimerkeforskriften for bygninger. Dette innebærer at NVE  kontrollerer om pliktig energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg er gjennomført. For et utvalg bygg hvor det er gjennomført energimerking og/eller energivurdering, vil NVE kontrollere om dette er utført i samsvar med energimerkeforskriften for bygninger.   Er plikten til å innhente energiattest ikke etterlevd, har NVE hjemmel til å pålegge retting/innhenting av energiattest og til å ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.

Mer om energimerkeordningen 

Energimerkeordningen trådte i kraft 1. juli 2010 med bakgrunn i EUs bygningsenergidirektiv. Fra denne datoen ble det obligatorisk med energiattest for alle boliger og yrkesbygg som skal selges eller leies ut, og ved nybygging. Formålet med disse pliktene er å stimulere til energieffektiv drift og forvaltning av bygninger og anlegg, og til å gjennomføre tiltak for energieffektivisering. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energimerket gir markedet en enkel vurdering av bygningen eller boligens energistandard.

Energimerkeforskriften ble endret 01.03.2024 for tilpasses EUs bygningsenergidirektiv II. Energidepartementet arbeider med endring i energimerkeforskriftens § 10 som regulerer beregningsmetoder for energimerket. Du kan lese om endringene på Enova sine nettsider: Endringer i energimerkeforskriften 1. mars 2024 | Enova 

Illustrasjon: energimerket. @NVE
Illustrasjon: energimerket. @NVE

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig:

Terje Adsen, tead@nve.no 

Seksjonssjef:
Maren Esmark, mesm@nve.no