Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 25.05.2021 , sist oppdatert 15.06.2021

Kvartalsrapport nr 1 2021 for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet

Per 1. april 2021 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 46,4 TWh. Av dette er 29,3 TWh bygget i Sverige og 17,1 TWh i Norge. 

Produksjonen av disse inngår i det felles målet om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020, samt i Sveriges mål om ytterligere 18 TWh til 2030. Totalt er 14,1 TWh under bygging per 1. april med planlagt idriftsettelsesdato innen utgangen av 2021, hvorav 8,6 TWh i Sverige og 5,5 TWh i Norge. I tillegg er 0,2 TWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per 1. april 2020.

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, og gir en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater i begge land. 

NVE og Energimyndigheten jobber kontinuerlig med å forbedre informasjonen til elsertifikat-markedet. Som et resultat av Energimyndighetens Transparentoppdrag vil en liste over planlagte prosjekter i Sverige bli oppdatert og publisert hvert kvartal fremover, under markedsstatistikk.

NVE publiserer oppdateringer for planlagte prosjekter hvert kvartal basert på konsesjons-behandling hos NVE, under ny kraftproduksjon og konsesjonssaker.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater, 1. kvartal 2021 her.  

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre, til Noor Nooraddin nnoo@nve.no.