Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.06.2021 , sist oppdatert 15.06.2021

Den felles norsk-svenske elsertifikatkomiteen har fastsatt at en normalårsproduksjon på 7,438 TWh er godkjent i elsertifikatordningen mellom 30. juni 2020 og 31. mars 2021

Ifølge andre kvartalsrapport 2020 var en samlet normalårsproduksjon på 39,026 TWh godkjent i den norsk-svenske elsertifikatordningen per 30.juni 2020. Fra og med andre kvartalsrapport 2020 og til og med utgangen av mars 2021, har det blitt godkjent en samlet normalårsproduksjon lik 7,438 TWh. Dette innebærer at det totalt er godkjent 46,464 TWh innen utgangen av mars 2021 i den felles norsk-svenske elsertifikatordningen. Dette har nå blitt fastsatt av komitéen, som består av representanter fra NVE og den svenske Energimyndigheten. 

Målet med elsertifikatordningen er å øke den fornybare kraftproduksjonen med 46,4 TWh mellom 2012 og 2030. Nå pågår det en prosess for å avgjøre hvorvidt sluttdatoen for elsertifikatsystemet på svensk side skal flyttes frem eller ikke. I henhold til den felles svensk-norske elsertifikatavtalen skal stoppdatoen for svenske kraftanlegg flyttes frem hvis det er godkjent anlegg i den felles elsertifikatordningen med en samlet normalårsproduksjon på 46,4 TWh eller mer, innen utgangen av mars 2021. Avtalen innebærer også at den felles svensk-norske elsertifikatkomiteen skal fastsette normalårsproduksjonen for anlegg som er godkjent fra og med andre kvartal 2020 til og med utgangen av mars 2021. Komitéens underlag for fastsettelsen av normalårsproduksjonen er presentert i en felles protokoll, som kan lastes ned her.  

Ifølge den felles svensk-norske avtalen er neste steg i prosessen at Rådet, med representanter fra henholdsvis det svenske og norske departementet, skal avgjøre hvorvidt stoppdatoen for svenske anlegg skal flyttes frem eller ikke. Innen utgangen av september 2021 kommer derfor partene i Rådet til å offentligjøre hvilken stoppdato som skal fastsettes, jf. 4.3 i den felles svensk-norske elsertifikatavtalen.  

 

Kontaktperson: 

Fungerende seksjonsjef Ingrid Ueland: inguel@nve.no