Illustrasjonsbilde av AMS-måler. Foto: Espen Braata/Scanpix

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjon.

Har du spørsmål om når du får installert smart måler, eller andre ting knyttet til din måler, kontakt ditt nettselskap.

Antall kunder som får installert AMS-måler

Det er omtrent 2,9 mill. målepunkt (strømmålere) i landet. I utgangspunktet skal det installeres AMS-målere i alle disse punktene. Av disse 2,9 mill. utgjør husholdninger og fritidsboliger omtrent 2,5 mill. målepunkt.

Hva koster AMS?

Investeringskostnadene for AMS omfatter prosjektering, kjøp og installasjon av AMS-måler, kommunikasjonsløsning, og sentralt innsamlings- og databehandlingssystem. Investeringene vil finansieres av nettselskapene og dekkes gjennom økt nettleie.

Noen nøkkeltall:

 • Investeringskostnad totalt for landet 10 mrd. kr.
 • Investeringskostnad per målepunkt 3 500 kr
 • Økt nettleie per år 250-300 kr

Hva kan AMS gjøre for deg og strømleverandørene?

Med AMS og økt bruk av IKT vil nettselskapenes tilgang på hurtig, detaljert og relevant informasjon om tilstanden i nettet øke betydelig. Dette innebærer at kostnadene til drift og vedlikehold av nettet reduseres, samtidig som investeringer i nettet kan utsettes og i økt grad tilpasses nettkundenes faktiske etterspørsel og behov. Gradvis vil disse tiltakene komme deg til gode.

Du som kunde vil få direkte og løpende tilgang på viktig informasjon om eget forbruk. Med denne informasjonen vil kunden i langt større grad kunne effektivisere strømforbruket sitt.

AMS og plusskunder

 • En plusskunde er sluttkunde som også produserer strøm (f.eks. solcelleanlegg), som tidvis overstiger eget forbruk
 • Alle kan bli plusskunde
 • Produsert kraft som plusskunden ikke selv bruker kan  mates inn i nettet og selges.
 • AMS-måleren måler hvor mye kunden mater inn i nettet.

Decorative map

Map location pin Kart

Oversikt over utrulling av smarte målere (AMS)

Se AMS-status på kart

Nå må strømleverandører og nettselskap innhente fødselsnummer for alle strømkunder

Fra 1. september 2015 er alle nettselskap og strømleverandører pålagt å innhente kundenes fødselsnummer. Fødselsnumrene skal brukes for å entydig identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub).

Les mer om innhenting av fødselsnummer og Elhub her.

Ny teknologi og forbrukerfleksibilitet

Ny teknologi og nye markedsløsninger kan gi grunnlag for en mer aktiv deltakelse og bedre innsikt i eget forbruk

Forskrift og dokumenter Statens Strålevern om AMS Justervesenet om AMS

Eksempler på ny informasjon du som kunde får tilgang til:

 • Effektuttaket i øyeblikket
 • Energiforbruket siste time
 • Spenningsnivå
 • Info om overskuddskraft som selges/mates inn (for plusskunder)
 • Enklere bytte av kraftleverandør

Direkte og umiddelbar virkning for deg som strømkunde:

 • Timevis registrering av forbruket
 • Automatisk avlesning av målere.
 • Ingen selvavlesing
 • Korrekt avregning

AMS – kontroll av nøyaktighet på måling av strømbruk

Alle nye el-målere er underlagt en kontrollordning som oppfyller kravene i Justervesenets regelverk.

Det er produsentenes ansvar å se til at målerne oppfyller disse kravene, men Justervesenet holder oppsyn med dette.

Godkjenning og kontroll gjennomføres slik:

 • Alle AMS-målere må typegodkjennes før de kan tas i bruk
 • Godkjente målere kontrolleres periodisk basert på statistiske utvalg. Ved avvik fra nøyaktighetskravene må alle AMS-målere i samme gruppe skiftes ut.

Les mer om dette på Justervesenets nettsider

Avgir de nye strømmålerne stråling?

Smarte strømmålere gir ikke farlig stråling, skriver Statens strålevern på sine nettsider.

Det er nettselskapene som velger leverandør, og målerne bruker ulike teknologier. Vanligvis sendes signal via radionettverk, men data sendes også i enkelte tilfeller over mobilnett, fiber eller strømnett.

Felles for disse teknologiene er at strålingen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig, forsikrer Statens strålevern.

Les mer om dette hos Statens strålevern

AMS og personvern

Bruk av måledata som registreres av AMS er bl.a. underlagt personopplysningsloven.

For kunden innebærer dette at nettselskap og kraftleverandør kan kun bruke de persondata som er nødvendig for å fakturere kunden

Utover det ovenstående har kunden råderett over og kan bestemme hvem som får tilgang til egne data.

Nettselskapet kan ikke lagre data om kunden lenger enn 24 måneder