Publisert 15.02.2019 , sist oppdatert 02.02.2023

Tariff for manuell avlesning av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet

Det følger av forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9, at nettselskap kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdier hos kunder som ikke har fjernavlest måler. 

Nettselskapet har tilbudt sine kunder et system for avlesing og oversendelse av måleverdier til nettselskapet ved bruk av AMS-målerens kommunikasjonsenhet. Kunder som har fått fritak av helsemessige årsaker, og andre som nekter å få AMS-måler installert, benytter seg ikke av det systemet nettselskapet tilbyr. Det å håndtere og kontrollere manuelt avleste data innebærer ekstra kostnader for nettselskapene. Disse kostnadene er en direkte konsekvens av at kunden ikke har AMS. Dette gjelder uavhengig av årsaken til at man ikke har AMS. Nettselskapet kan derfor kreve tariff fra deg selv om du har legeerklæring.

Paragraf 17-9 er en presisering av nettselskapets rett til å kreve tariff for dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdier for kunder som ikke har fjernavlest måler. Tariffen som kan kreves er fastsatt som et standardbeløp, til kr 1500 eksklusiv mva per år. Regelen er ikke en plikt, men en rett for nettselskapene til å fastsette tariff for måleverdier som ikke er fjernavleste, dersom manglende fjernavlesning skyldes forhold på kundens side. Nettselskapene må selv vurdere om det er hensiktsmessig å ha en slik tariff. Dersom nettselskapet velger å benytte tariffen, må tariffen gjelde for alle kunder i denne kundegruppen. 

I vurderingen av standardbeløpet la vi vekt på at kunder uten fjernavlesning ikke skulle få en urimelig høy tariff for å ikke benytte standardsystemet for avlesning og oversendelse av måleverdier gjennom AMS-måleren. Samtidig har vi lagt vekt på at kundene skal bidra til å dekke merkostnaden nettselskapet har ved å håndtere og kontrollere slike måleverdier, slik at disse kostnadene ikke blir veltet over på de andre kundene. Et viktig formål med innføringen av standardbeløpet er at regelen skal være så klar og tydelig som mulig, både for nettselskap og for kundene.

Nettselskapets informasjonsplikt

Nettselskap har etter kontrollforskriften § 13-5 annet ledd plikt til å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer. Når det gjelder tariffen for ikke-fjernavleste måleverdier er dette som nevnt over et standardbeløp, og det foreligger derfor heller ikke en beregning som ligger til grunn for dette gebyret som nettselskapet kan gi ut.