Publisert 15.02.2019 , sist oppdatert 13.03.2024

Tariff for manuell avlesning av AMS-målere uten aktiv kommunikasjonsenhet

For kunder som ikke har en AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet,strømmen leses av manuelt. Nettselskapet kan kreve inn en tariff for å få dekket ekstrakostnadene dette fører med seg.  

Manuell avlesning gir nettselskapet ekstrakostnader 

De fleste strømkunder har en fjernnavlest strømmåler (AMS) som sender måleverdiene deres automatisk til nettselskapet. Nettselskaper er pliktige til å installere og vedlikeholde AMS-målere for kundene sine, og i utgangspunktet skal hver enkelt boenhet og fritidsbolig ha sin egen AMS-måler. 

Kunder kan få fritak fra å få AMS-måler installert av helsemessige årsaker. Har en kunde fått fritak, deaktiverer nettselskapet kommunikasjonsenheten i AMS-måleren, og kunden må bruke AMS-måleren uten kommunikasjonsenheten. 

Når en kunde ikke har en måler som blir automatisk avlest, må nettselskapet håndtere og kontrollere de manuelt avleste måledataene, i tillegg til å gjøre eventuelle fysiske kontroller av kundens måleverdier. Dette innebærer ekstra kostnader for nettselskapet.  

Nettselskapet kan derfor fastsette en tariff som kunder uten AMS-måler må betale for å bidra til å dekke merkostnadene. Det gjelder også for kunder med legeerklæring som begrunner at de ikke kan ha AMS-måler. 

Tariffen er standardisert på 1500 kroner per år, pluss mva. 

Tariffen for å dekke merkostnadene knyttet til den manuelle avlesningen er fastsatt til 1500 kroner per år. Merverdiavgift kommer i tillegg. 

Tariffen følger av forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9 (lovdata.no). 

Siden tariffen er standardisert, har ikke nettselskapene plikt til å informere kundene om beregningsgrunnlaget for tariffen. En annen virkning av at tariffen er standardisert, er at nettselskapene som har valgt å ta den i bruk, verken kan kreve inn mer eller mindre enn 1500 kroner ekskl. merverdiavgift per år fra kundene som omfattes av tariffen. 

Standardbeløpet er satt slik at kunden ikke skal måtte betale urimelig mye, samtidig som nettselskapet skal få dekket merkostnadene sine. På den måten blir ikke kostnadene for manuell avlesning veltet over på de andre kundene. 

Nettselskapene har ikke en plikt til å innføre en tariff for manuelt avleste målere, men kan velge å gjøre det. Når et nettselskap velger å ta i bruk tariffen, må den gjelde for alle nettselskapets kunder som ikke har installert AMS-måler. 

Tariffen kan bare kreves inn når årsaken til at måleren ikke er fjernavlest, er et forhold på kundens side. At nettselskapet ikke har dekning til kommunikasjonsenheter i et område, er derfor ikke en gyldig grunn for å innføre tariff. 

Energiklagenemda har flere avgjørelser om tariff for ikke-fjernavleste måleverdier.