Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 27.06.2021

Vedtak i uenighetssaker

RME er gitt myndighet til å treffe avgjørelse når det oppstår uenighet mellom kunde og nettselskap om vilkår for tilknytning og bruk av nettet

Dette med hjemmel i forskrift om nettregulering og energimarkedet § 8-1. RME vurderer klager i lys av forskrift av 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften).

En klage på et nettselskaps fastsettelse av tariffer og tilknytningspraksis kan sendes til rme@nve.no.

Enkeltvedtak om tariffer og vilkår for tilknytning

Sakene representerer forskjellige typer problemstillinger. Konklusjoner fra den enkelte sak kan ikke uten videre overføres til andre saker.

Privatrettslige forhold

RME regulerer alle norske nettselskap med hjemmel i energiloven med tilhørende forskrifter. Forskrift om kontroll av nettvirksomhet stiller krav om at nettselskapene skal inngå avtaler med vilkår for tilknytning og bruk av nettet direkte med hver enkelt kunde. Nettselskapet kan bare inngå avtaler som er i tråd med de krav som følger av monopolreguleringen.

RME kan vurdere hvorvidt nettselskapet opptrer i tråd med den monopolreguleringen de er underlagt, men kan som forvaltningsorgan ikke avgjøre privatrettslige forhold mellom nettselskap og kunde.

Bransjeorganisasjonen Energi Norge og Forbrukerombudet har forhandlet frem standardavtaler som benyttes ved strømleveranse. Disse er omfattet av lov om forbrukerkjøp. Uenighet om forhold som reguleres av standard tilknytningsavtale mellom nettselskap og forbrukerkunde kan fremmes for Elklagenemnda Postboks 7184 Majorstuen, 0307 Oslo, e-post elklage@elklage.no.