Publisert 04.02.2020 , sist oppdatert 02.12.2021

Høring – Forslag til endringer i utformingen av nettleien

Hvorfor ny struktur for nettleien

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har sendt forslag til ny modell for beregning av nettleie til Olje- og energidepartementet. Målet med endringene er å legge til rette for best mulig utnyttelse av strømnettet og en rimelig fordeling av kostnadene mellom kundene.

Dokument: Oppsummering av høring og anbefalinger til endringer i nettleiestrukturen oversendt Olje og energidepartementet

Riktigere priser

Om lag 80-90 % av kostnadene i strømnettet er faste kostnader som ikke påvirkes av kundenes bruk av nettet. Bare 10-20 % av kostnadene er direkte knyttet til overføring av strøm fra kraftprodusentene til nettkundene. For å stimulere til effektiv bruk av nettet bør nettleiestrukturen reflektere de faktiske kostnadene i nettet.

Mange nettselskaper har i dag en nettleie der energileddet utgjør rundt 70 % av det husholdningskundene betaler i nettleie. Energileddet ligger på kundens strømforbruk, og kundene får dermed et prissignal om at forbruk av energi har mye høyere kostnad enn det faktisk har. Vi anbefaler at nettselskapene maksimalt kan dekke 50 % av sine inntekter fra en kundegruppe gjennom energileddet. De nettselskapene som ønsker, kan redusere energileddet til kun å dekke marginale tap ved overføring av strøm. Det vil føre til at nettleien bedre reflekterer kostnadene.

Mer effektiv utnyttelse og utvikling av nettet

Alle kostnadene for strømnettet betales av nettkundene gjennom nettleien. Nettkundene er alle som er tilknyttet nettet og enten produserer eller forbruker strøm. Hvis vi klarer å belaste nettet jevnere, vil vi utnytte strømnettet mer effektivt, og nettleien vil bli lavere for husholdninger og næringsliv i Norge.

Nettleiestrukturen vi anbefaler vil gi nettkundene insentiver til å redusere sine effekttopper og sin samlede effektbelastning over tid. På denne måten kan nettkundene bruke mer strøm og nettselskapene kan tilknytte flere kunder, uten at nettselskapene må bygge flere nye nettanlegg enn nødvendig. Dette bidrar til at eksisterende nettanlegg bli bedre utnyttet, og videre utvikling av strømnettet skjer først når det virkelig er behov.

Rimelig fordeling

Alle kunder må dekke en andel av nettselskapets faste kostnader for å ha mulighet til å bruke nettet. Dette gjelder også kunder som i perioder verken bruker energi eller effekt. Det er likevel ikke rimelig at alle kunder, uavhengig av størrelse og forbruk, skal betale like mye for å være tilknyttet strømnettet. Vi anbefaler at nettselskapets kostnader i større grad skal fordeles på bakgrunn av kundens bruk av eller behov for effekt.

 

Bakgrunn for forslaget

Olje- og energidepartementet (OED) har bedt om at Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) sender på høring, og anbefaler endringer i bestemmelsene om nettleie i lavspenningsnettet i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. I forslaget skal kundens etterspørsel etter og tilgang på kapasitet vektlegges i større grad enn i dag.

RME hadde forslaget på høring våren 2020, med høringsfrist 25. mai 2020.

Kontaktpersoner

Rådgiver Kjell Rune Verlo, krv@nve.no,

tlf. 22 95 93 65

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tjo@nve.no,

tlf. 22 95 94 80

Les alt om de vedtatte endringene i forskrift om kontroll av nettvirksomhet på regjeringens nettsider (ekstern nettside), som innebærer innføring av effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet. Dette vil bidra til å belønne smart strømbruk og redusere behovet for nettutbygging.

Høringsdokument

Høringssvar