Publisert 24.11.2021 , sist oppdatert 23.06.2022

Høring – Forslag om å presisere at asymmetrisk oppgjør kun skal gjelde for målepunkter med timemåling

På vegne av Olje- og energidepartementet (OED), sendte Reguleringsmyndigheten for energi (RME) forslag til endring i forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. (avregningsforskriften) på høring. Endringen tar sikte på å presisere at asymmetrisk oppgjør for nettselskapene kun skal gjelde for målepunkter med timemåling hos sluttbrukere.

Dagens bestemmelse om asymmetrisk oppgjør gjelder målerverdier fra både automatiske (AMS) og manuelt avleste målepunkter. Målerverdier fra disse måleteknologiene blir behandlet forskjellig. Siden måleverdier fra manuelt avleste målepunkter ikke kan vise når en sluttbruker har brukt strøm, blir det vanskelig å bruke bestemmelsen for denne type målere. Vi har derfor anbefalt OED om å endre bestemmelsen slik at den kun skal gjelde for målerverdier fra AMS. Denne anbefalingen er i tråd med intensjonen med bestemmelsen, som er å gi nettselskapene et tydelig insentiv til å ha kontroll over sin målerverdikjede med daglige avlesinger av timesverdier.