Publisert 18.06.2020 , sist oppdatert 20.05.2022

Høring av ekstern rapport om håndtering av fordring ved felles fakturering av kraft og nettjenester

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sender ut en rapport utarbeidet av KPMG om håndtering av fordring ved felles fakturering av kraft og nettjenester i sluttbrukermarkedet på høring. Formålet med høringen er å få innspill til forbedringer av gjennomfaktureringsmodellen.

Gjeldende gjennomfaktureringsmodell gir blant annet noen utfordringer for kraftleverandør knyttet til tap på fordring ved manglende betaling fra kunden, da skatte- og merverdiavgiftsloven ikke gir kraftleverandøren fradragsrett for gjennomfakturert nettleie under dagens modell.

I rapporten er det vurdert ulike modeller som i større eller mindre grad utbedrer utfordringene i dagens modell. Av i alt fem vurderte modeller, konkluderes det i rapporten med at «Underleverandørmodellen» og «Tilbakebetalingsmodellen» er de mest egnede til å forbedre dagens ordning. KPMG påpeker at begge modeller vil kunne legge til rette for redusert sikkerhetsstillelse. Videre skriver de at forfallstidspunkt for kraftleverandørens betaling til nettselskapet kan forlenges i begge modellene for å redusere likviditetsbelastningen for kraftleverandøren. I lys av dette ønsker RME derfor spesielt innspill om:

  • Hvilken modell som er foretrukket og hvorfor, inkludert synspunkter på kostnader forbundet med de ulike modellene.
  • Eventuelle behov for endringer i kravene i avregningsforskriften til sikkerhetsstillelse og forfallstidspunkt for nettleiefaktura ved innføring av de foreslåtte modellene, og innspill til evt. andre endringer i avregningsforskriften knyttet til risikofordelingen mellom kraftleverandør og nettselskap.
Høringsfristen var 1. september 2020