Publisert 03.12.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Avregningsforskriften

Forskrift av 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften), legger ned bestemmelser som regulerer forhold i både sluttbrukermarkedet og regulerkraftmarkedet.

RME regulerer sluttbrukermarkedet gjennom forvaltning av regelverket i avregningsforskriften, i tillegg til energilovforskriften og energiloven. Innføringen av AMS, Elhub og NBS, samt andre prosjekter er hjemlet i avregningsforskriften. Det er gjennomført separate høringer om forskriftsendringene som har lagt til rette for disse prosjektene.

Forskriftens formål

Avregningsforskriften skal sikre kraftleverandører tilgang til overføringsnettet og legge til rette for at sluttbrukere av elektrisk energi enkelt kan bytte kraftleverandør. Gjennom forskriften stilles det krav til at nettselskap som en nøytral aktør sørger for en effektiv informasjonsutveksling ved leverandørskifter, måling og avregning, slik at konkurransen i kraftmarkedet blir mest mulig effektiv. Reglene skal også sikre en effektiv regulerkraftavregning. Det er en målsetning at reglene for fakturering av nettjenester skal bevisstgjøre husholdningene om sitt strømforbruk.

Virkeområde - sluttbrukermarkedet

Forskriften omfatter blant annet forhold relatert til bytte av kraftleverandør, måling og avregning i sluttbrukermarkedet, nettselskapenes nøytralitet, fakturering av nettjenester samt felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi.

Virkeområde – regulerkraftmarkedet

Forskriften regulerer forhold om regulerkraftavregning. Statnett SF er tildelt konsesjon for avregningsansvaret, og plikter derfor å utføre regulerkraftavregning iht. forskriftens bestemmelser. Hensikten med regulerkraftavregningen er å oppnå en økonomisk balanse i kraftmarkedet.