Type dokument År Nummer Tittel Sammendrag
Infoskriv 2023 2 Økonomisk og teknisk rapportering til RME/SSB for 2022 Skrivet orienterer om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp for rapporteringsåret 2022.
Infoskriv 2023 1 Om beregning av inntektsramme og kostnadsnorm for 2022 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2022.
Infoskriv 2022 4 Om beregning av inntektsramme og kostnadsnorm for 2023 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for varsel 2023.
Infoskriv 2022 3 Anskaffelse av administrative tjenester og eiendomstjenester til nettvirksomheten Skrivet informerer om regelverket rundt anskaffelse av administrative tjenester og
eiendomstjenester til nettvirksomheten.
Infoskriv 2022 2 Økonomisk og teknisk rapportering til RME/SSB for 2021 Skrivet orienterer om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp for rapporteringsåret 2021.
Infoskriv 2022 1 Om beregning av inntektsramme og kostnadsnorm for 2021 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2021.
Infoskriv 2021 3 Nettselskapene kan holde inntekter knyttet til flytting/endring av nettanlegg utenfor faktisk inntekt RME har, i forbindelse med behandling av klager på vedtak om å flytte inntekter knyttet til endring/flytting av nettanlegg fra utenfor til innenfor faktisk inntekt, foretatt en ny juridisk vurdering av nettselskapene sine plikter i henhold til energiloven.
Infoskriv 2021 4 Om beregning av inntektsramme og kostnadsnorm for 2022 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for varsel 2022.
Infoskriv 2021 2 Økonomisk og teknisk rapportering til RME for 2020 Skrivet orienterer om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp II for rapporteringsåret 2020
Infoskriv 2021 1 Om beregning av inntektsramme og kostnadsnorm for 2020 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2020.
Infoskriv 2020 4 Om beregning av inntektsramme og kostnadsnorm for 2021 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for varsel 2021.
Infoskriv 2020 3 Økonomisk og teknisk rapportering til RME - SSB for 2019 Skrivet orienterer om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp for rapporteringsåret 2019.
Infoskriv 2020 2 Leveringspliktige kraftleveranser – rapportering i eRapp Skrivet informerer om hvordan fortjenesten fra leveringspliktige kraftleveranser skal beregnes og hvordan leveringsplikten skal rapporteres i eRapp.
Infoskriv 2020 1 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2019 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2019.
Infoskriv

2019

4 Om beregning av inntektsramme og kostnadsnorm for 2020 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for varsel 2020.
Infoskriv 2019 2 Økonomisk og teknisk rapportering til NVE/SSB for 2018 Skrivet orienterer om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp for rapporteringsåret 2018.
Infoskriv 2019 1 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2018 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2018.
Infoskriv 2018 3 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2019 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for varsel 2019.
Infoskriv 2018 2 Økonomisk og teknisk rapportering til NVE/SSB for 2017 Skrivet orienterer om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp II for rapporteringsåret 2017.
Infoskriv 2018 1 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2017 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2017.
Infoskriv 2017 4 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2018 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for varsel 2018.
Infoskriv 2017 3 Tillegg i inntektsramme for 2015 som følge av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift NVE informerer om at nettselskaper med vesentlige økninger i kostnader i 2015 som følge av endring i arbeidsgiveravgift kan søke om tillegg i inntektsramme.
Infoskriv 2017 1 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2016.
Infoskriv 2016 5 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2017 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for varsel 2017.
Infoskriv 2016 4 Rapportering i eRapp i forbindelse med implementering av AMS og overgang fra fellesmåling til individuell måling Om raskere avskrivning av gamle målere, ombygging av sikringsskap og omlegging fra fellesmåling til individuell måling.
Infoskriv 2016 3 Økonomisk og teknisk rapportering til NVE/SSB for 2015 Skrivet orienterer om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp II for rapporteringsåret 2015.
Infoskriv 2016 2 Note 15-8 skal kun inkludere anlegg som er i bruk og være i samsvar med vedlegg H i eRapp Skrivet presiserer at anleggsnote 15-18 i eRapp kun skal inkludere anlegg som er i bruk. Verdier for anlegg som ikke lenger er i bruk skal tas ut fra notene. Videre skal det være samsvar mellom nettanlegg rapportert i note 17A og 17B og vedlegg H i eRapp.
Infoskriv 2016 1 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2015 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2015.
Infoskriv 2015 5 Om internprising og endret rapportering i eRapp 2015 Skrivet informerer om at kjøp/salg mellom nettvirksomheten og andre virksomhetsområder i et nettselskap kun skal rapporteres med en fordeling av de reelle kostnadene på det virksomhetsområdet som har benyttet varen/tjenesten.
Infoskriv 2015 4 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2016 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for varsel 2016.
Infoskriv 2015 3 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE Skrivet presiserer korrekt praksis for rapportering i eRapp.
Infoskriv 2015 2 Om økonomisk og teknisk rapportering til NVE og SSB for 2014 Skrivet orienterer om åpning av rapporteringsverktøyet eRapp II for rapporteringsåret 2014.
Infoskriv 2015 1 Om beregning av inntektsrammer og kostnadsnorm for 2014 Skrivet forklarer hvordan inntektsramme, kostnadsgrunnlag, referanserente, kraftpris og KPI blir beregnet for vedtak 2014.
Infoskriv 2013 3 Om anleggsmidler og avskrivninger i den økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE/SSB Skrivet redegjør for sentrale forhold rundt håndtering av anleggsmidler og avskrivninger i den økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE/SSB.
Infoskriv 2009 3 Vurdering av konsekvenser knyttet til referanserenten og inntektsrammereguleringen som følge av uroen i finansmarkedene Skrivet informerer om at NVE vil kartlegge nettselskapene sin faktiske kredittsituasjon for 2009.
Infoskriv 2008 4 Kompensasjon ved sammenslåing av supereffektive selskaper Beskrivelse av alternativ metode for å beregne kompensasjon på bakgrunn av harmonieffekt som oppstår når supereffektive selskaper slås sammen i DEA.
Infoskriv 2008 3 Ny struktur for sluttbrukergrupper note 1.1 i eRapp Skrivet informerer om at det fra 2008 vil være endringer i kundegruppeinndelingen i eRapp.
Infoskriv 2008 1 Om regnskapsmessig behandling av pensjonsforpliktelser Skrivet informerer om endret praksis for behandling av årlig estimatavvik i pensjonsforpliktelser.
Infoskriv 2007 4 Sammenslåing av nettselskap under det nye reguleringsregimet Skrivet orienterer om hvordan sammenslåing av nettselskap vil bli håndtert i dagens reguleringsmodell.
Infoskriv 2007 3 Om regnskapsmessig behandling av pensjonsforpliktelser Skrivet informerer om at nettselskapene kan søke om å få justert sin mer-/mindreinntektssaldo som følge av implementeringseffekter for pensjonsforpliktelser.
Infoskriv 2007 2 KILE-satser og inflasjonsjustering Skrivet informerer om at selskapene ikke behøver å foreta en eksplisitt inflasjonsjustering av KILE. Dette justeres automatisk i eRapp.