Publisert 21.08.2018 , sist oppdatert 24.11.2023

Høringsdokumenter og oppsummeringsrapporter - høringer vedrørende inntektsrammereguleringen

Type dokument År Nummer Tittel Sammendrag
Høringsdokument 2023 2 Forslag til endring i inntektsreguleringen av nettvirksomheter Forslag til endring i forvaltningspraksis knyttet til metode for fastsettelse av kostnadsnormer. Endringen gjelder rekalibrering av kostnadsnormer.
RME-rapport 2022 10 Endringer i modell for kostnadsnorm Oppsummering av høringsuttalelser og konklusjon på endring i korrigering av rammevilkår i kostnadsnormmodellen
Høringsdokument 2022 3 Forslag om endringer i modell for kostnadsnorm Forslag til endring i korrigering av rammevilkår i kostnadsnormmodellen. 
RME-rapport 2021 4 Status på arbeid med ny rammevilkårskorrigering i beregning av nettselskapenes inntektsrammer Gir en status på arbeid med ny rammevilkårskorrigering, men en beskrivelse av prosessen hittil og hvilke forhold som skal undersøkes videre. 
RME-rapport 2019 1 Oppsummeringsrapport: Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet og metode for å fastsette kostnadsnormer Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst. Endringer i normandel, utbetalinger ved svært langvarige strømavbrudd, metode for å fastsette kostnadsnormer med mer.
Høringsdokument 2019 6 Forslag til endringer i inntektsreguleringen av nettvirksomheter Forslag til endringer i normandel, USLA-ordningen, systemansvaret, Elhub-gebyrer og metode for å fastsette kostnadsnormer.
Rapport 2018 8 Oppsummering av Statnetts kostnadsrapportering Oppsummering av Statnetts kostnadsrapportering, innspill fra bransjen og våre kommentarer til disse og ny rapporteringsmal for kommende kostnadsrapportering i 2019.
Rapport 2018 97 Endringer i referanserenten for nettselskap, KILE for husholdningskunder og særbestemmelser om klage og omgjøring av inntektsrammevedtak Oppsummering av høringsuttalelser og endelig tekst i forskrift om kontroll av nettvirksomhet.
Høringsdokument 2018 9 Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet Et tillegg til høringsdokument 2018:8 som går mer detaljert inn i den foreslåtte endringen i KILE for husholdninger
Høringsdokument 2018 8 Forslag til endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet Forslag til endringer i NVEs referanserente, KILE for husholdninger og særbestemmelser om klage og omgjøring ved fastsettelse av inntektsrammevedtak.
Høringsdokument 2017 2 Vurdering av NVEs referanserente Konsulentrapport av Pöyry Management Consulting og Menon Economics.
Rapport 2016 90 Oppsummeringsrapport: Forslag til endringer i forskrift og praksis for inntektsregulering Oppsummering av høringsuttalelser til høringsdokument 2016:2. Endelig forskriftstekst vedrørende statistikk som grunnlag for referansepris for kraft og forslag til ny metode for fastsettelse av kostnadsnormer for nettanlegg i grensesnitt distribusjons- og regionalnett.
Rapport 2016 49 Oppsummeringsrapport: Statnett - regulering og oppfølging av kostnadsutvikling Oppsummering av innspill til rapport 2015:64. Endelig format på ny kostnadsrapportering for Statnett.
Høringsdokument 2016 2 Forslag til endringer i forskrift og praksis for inntektsregulering Forslag til forskriftsendring vedrørende statistikk som grunnlag for referansepris for kraft og forslag til ny metode for fastsettelse av kostnadsnormer for nettanlegg i grensesnitt distribusjons- og regionalnett.
Rapport 2015 111 Oppsummeringsrapport: Endringer i inntektsregulering Oppsummering av høringsuttalelser til høringsdokument 2015:4 og forslag til endelig forskriftstekst. Forslaget var endret håndtering av pensjonskostnader i inntektsrammen, mer-/mindreinntekt, inntektstap ved fusjon (harmoniinntekt), og tariffer ved oppkjøp og sammenslåing.
Rapport 2015 110 Oppsummeringsrapport: Mer treffsikre kostnadsnormer for nettselskaper Oppsummering av høringsuttalelser til høringsdokument 2015:8 og forslag til endelig forskriftstekst. Forslaget var endringer i modellene for fastsetting av kostnadsnormer.
Rapport 2015 64 Statnett – regulering og oppfølging  av kostnadsutvikling En gjennomgang av den samlede reguleringen av Statnett som systemansvarlig, og utvikling i Statnetts driftskostnader i perioden 2007-2013. NVE foreslår endret oppfølging av Statnetts kostnader.
Rapport 2015 63 Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og 
tariffer
NVE innfører fra 1. juli 2016 et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre selskap i samme konsern skal baseres på konkurranse
Høringsdokument 2015 8 Mer treffsikre kostnadsnormer for  nettselskaper Forslag om endringer i modellene for fastsetting av kostnadsnormer: endringer i rammevilkårskorrigeringen i distribusjonsnettet, implementering av nytt vektsystem i regionalnettet, og ny regulering av sentralnettsanlegg.
Høringsdokument 2015 4 Endringer i inntektsregulering Forslag om endret håndtering av pensjonskostnader i inntektsrammen, mer-/mindreinntekt, inntektstap ved fusjon (harmoniinntekt), og tariffer ved oppkjøp og sammenslåing.
Rapport 2014 81 Oppsummeringsrapport: Endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet Oppsummering av innspill til høringsdokument 2014:2 og endelig forskriftstekst vedrørende skattesats i referanserenten.
Høringsdokument 2014 5 Forslag til nytt vektsystem i modellen for å fastsette kostnadsnormer i regionalnettene Forslag om nytt vektsystem for luftlinjer, jordkabler, sjøkabler og stasjonsvariabler. 
Høringsdokument 2014 4 Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Forslag om å innføre et generelt krav om konkurranse på kjøp som
foretas av nettselskap i konsern og hvor kostnadene skal føres under nettselskapets nettvirksomhet.
Høringsdokument 2014 2 Forslag om endring av kontrollforskriften og avregningsforskriften vedrørende plusskundeordning Forslag om plusskundeordning og endret skattesats i referanserenten.
Rapport 2013 76 Oppsummeringsrapport: Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av innspill til høringsdokument 2013:1 og endelig forskriftstekst. Forslaget omfattet endringer i KILE-ordningen, minimumsavkastning og søknadsfrist for utsatt innlevering av økonomisk og teknisk rapportering.
Høringsdokument 2013 1 Forslag til endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Forslag om endringer vedrørende KILE-ordningen, minimumsavkastning og søknadsfrist for utsatt innlevering av økonomisk og teknisk rapportering.
Rapport 2012 71 Oppsummeringsrapport: Endring av modeller for fastsettelse av kostnadsnormer fra 2013 Oppsummering av innspill til høringsdokument 2012:2 og endelig forskriftstekst. Forslaget omfattet endringer i modell for kostnadsnormer.
Rapport 2012 70 Oppsummeringsrapport: Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten Oppsummering av innspill til høringsdokument 2012:1 og endelig forskriftstekst. Forslaget omfattet endringer i NVEs referanserente, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt.
Høringsdokument 2012 2 Forslag til endring av modeller for å fastsette kostnadsnormer Forslag til ny modell for kostnadsnormer: introduksjon av gjennomsnittsfront, korrigering av geografiske rammevilkårsdata, kompensasjon ved fusjoner (harmoniinntekt), særskilt behandling av små selskaper.
Høringsdokument 2012 1 Forslag til endringer i kontrollforskriften Forslag til endringer i NVEs referanserente, håndtering av FoU-kostnader og mer-/mindreinntekt.
Rapport 2011 21 Alderseffekter i NVEs kostnadsnormer FoU-samarbeid mellom NVE og Catenda AS. Rapporten dokumenterer diskusjoner og analyser knyttet til alderskorrigering i NVEs kostnadsnormer.
Høringsnotat 2011 3 Kostnader ved investeringer i beredskapsutstyr  
Dokument 2010 13 Vidareutvikling av modell for fastsetjing av kostnadsnormer for regional- og sentralnett NVE inviterer til innspill til arbeidet med å utvikle metoder og modeller som kan brukes til å fastsette kostnadsnormer.
Notat 2010   Metode for beregning av tillegg i inntektsramme for KILE relatert til kortvarige avbrudd Oppsummering av høring og konklusjoner
Notat 2009   Inkludering av kortvarige avbrudd i KILE-ordningen - metode for justering av nettselskapenes inntektsrammer NVE ber om innspill til den foreslåtte beregningsmetoden
Dokument 2007 18 Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr 302 om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer Oppsummering av endringer vedrørende KILE-ordningen, utsatt innleveringsfrist for økonomisk og teknisk rapportering og inntektsrammer for fellesnett.
Dokument 2007 12 Forslag til endringer i forskrift nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering m.v. Endringer vedrørende KILE-ordningen, utsatt innleveringsfrist for økonomisk og teknisk rapportering og inntektsrammer for fellesnett.
Dokument 2006 11 Oppsummeringsrapport: Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten fra 2007 Oppsummering av innspill til høringsdokument 2006:3 og endelig forskriftstekst. Forslaget omfatter integrering av KILE i inntektsrammen, endring i referanserente og justering for investeringer.
Dokument 2006 3 Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten Forslag til integrering av KILE i inntektsrammefastsettelsen, og endringer i beregning av kostnadsgrunnlag, referanserente, justering for investeringer og referansepris på kraft.
Dokument 2005 19 Oppsummeringsrapport: Endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 302 om økonomisk og teknisk rapportering, m.v. Oppsummering av innspill til dokument 2005:9 og endelig forskriftstekst. Forslaget omfattet ny reguleringsmodell og effektivitetsanalyser.
Dokument 2005 9 Den økonomiske reguleringen av nettvirksomheten Forslag til ny reguleringsmodell og effektivitetsanalyser.
Rapport 2004 4 Prinsipper for regulering av nettvirksomhetens inntekter NVEs vurderinger og innspill til fastleggelse av prinsipper og rammer for økonomisk regulering av nettvirksomheten fra 2007.
Rapport 2000 18 Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) Oppsummering av innspill til dokument 2000:3, NVEs kommentarer til innspillene og endelig forskriftstekst.
Rapport 2000 3 Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) Forarbeider til KILE-ordningen. Forslaget innebærer at nettselskapene får økonomiske insentiver til å foreta riktige avveininger mellom kostnader i eget nett og kundenes avbruddskostnader sett ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.