Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Innmatingstariffer

Energiledd

Beregning av energileddet ved innmating av kraft på nettet gjøres etter samme prinsipper som ved uttak. Energileddet skal være referert til tilknytingspunktet.

Energileddet blir regnet ut individuelt for hvert enkelt tilknytningspunkt og blir fastsatt på grunnlag av marginale tapskostnader i tilknytningspunktet basert på systembelastningen i et samlet nettsystem. Marginale tapskostnader avhenger av tapsprosenten i de enkelte punktene og verdien av nettapet som blir styrt av markedsprisen på kraft.

For alle utvekslingspunktene med sentralnettet blir det fastsatt marginale tapsprosent. De enkelte nettselskapene regner selv ut tapsprosentene i sine egne nett referert til hvert enkelt innmatingspunkt. Disse blir normalt lagt til tapsprosentene i utvekslingspunktet med sentralnettet.

En produsent kan være gunstig plassert i nettet slik at økt produksjon reduserer nettapet. Da er tapsprosenten og dermed også energileddet negativt og produsenten får betalt for å mate inn kraft. I område med produksjonsoverskudd er det høy tapsprosent ved innmating av kraft og negativ tapsprosent ved uttak. I punkt som har både uttak og innmating skal tapsprosenten være symmetrisk om null. I sentralnettet varierer tapsprosentene mellom +15% og – 15%.

Dette innebærer at energileddet også for innmating i distribusjonsnettet skal gjenspeile marginale tap i det aktuelle punktet.  Gjeldende praksis innebærer at RME har godtatt at energileddet i distribusjonsnettet fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig områdevis marginaltap. Som en praktisk tilnærming mener RME at tapsleddet i slike tilfeller kan fastsettes tilsvarende marginaltap i nærmeste utvekslingspunkt mot overliggende nett, pluss gjennomsnittlig marginaltap for området. Hvor gjennomsnittlig marginaltap for området vil være samme tapsprosent som for uttak fra det lokale nettet, men med motsatt fortegn.

Energileddet skal gi produsenten et prissignal som forteller hvor mye det koster i endret tap av kraft at en ekstra kWh blir overført. For å oppnå dette skal estimerte tapsprosent legges til grunn når energileddet blir regnet ut. Disse skal være tilgjengelige for produsentene slik at de kan tilpasse produksjonen sin etter dette prissignalet.

I og med at energileddet er satt sammen av marginal tapsprosent og kraftprisen, kan det ikke oppgis på forhånd. Meningen med energileddet er ikke at det skal være kjent på forhånd men at produsentene skal tilpasse seg ut fra den kjente marginaltapssatsen i det enkelte tilknytningspunktet og markedsprisen på kraft. Nettselskapet plikter derfor å gjøre marginaltapssatsen i de enkelte tilknytningspunktene tilgjengelige.

Ettersom marginale tap endrer seg skal energileddet differensieres etter minimum vinter dag, vinter natt/helg og sommer. Marginaltapssatsene for utvekslingspunkt med sentralnettet blir regnet ut hver uke.

Andre tariffledd

Andre tariffledd er uavhengig av produsentens innmating av kraft. Sentralnettets innmatingstariffer skal være retningsgivende for andre tariffledd ved innmating i regional- og distribusjonsnett.

Kraftverkets midlere årsproduksjon skal brukes som avregningsgrunnlag. Praksis for utregning av midlere årsproduksjon er gjennomsnittet av de siste 10 års kraftproduksjon.