Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Utkoblbart forbruk

En utkoblbar overføring er en overføring av elektrisk kraft som på kort varsel kan kobles ut

Fra og med 1. juli 2012 ble kapittel 15 om utforming av tariffer for utkoblbart forbruk fjernet fra Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Nettselskapene har derfor ikke lenger en plikt til å tilby tariffer for utkoblbart forbruk.

Nettselskapene har fortsatt anledning til å tilby reduserte tariffer for utkoblbare kunder dersom nettselskapet har relevante nettmessige behov for utkoblbar reserve. Nettselskap kan også tilby reduserte tariffer for utkoblbart forbruk dersom overliggende nett tilbyr reduserte tariffer for utkoblbart forbruk. Statnett tilbyr reduserte tariffer for utkoblbart forbruk for hele landet. Muligheten må tilbys på generell basis, men nettselskapet står fritt til selv å bestemme rabatten på tariffen, begrenset nedad til energiledd lik marginale tapskostnader og faste ledd lik kundespesifikke kostnader. Det vil være naturlig at rabatten differensieres for ulike utkoblingskunder.

Med relevante nettforhold mener RME akutt eller forventet knapphet på overføringskapasitet.

Utkoblbart forbruk kan ikke benyttes som vilkår for tilknytning

Nettselskapene skal tilby alle som ønsker det tilgang til nettet. Dette innebærer en plikt til å tilknytte alle nye kunder som ønsker ny eller økt strømforsyning, se faktaark om tilknytningsplikt her. Tilknytningsplikten forutsetter at kunden bestiller slik tilknytning og er villig til å betale kostnadene med tilknytningen.

Etter gjeldende regelverk om tilknytning til nett kan ikke nettselskap sette som vilkår for nytt forbruk eller utvidelse av eksisterende forbruk at disse tilknyttes som utkoblbart forbruk. Nye forbrukskunder eller utvidelse av eksisterende forbruk kan heller ikke kreve å bli tilknyttet som utkoblbare, som et alternativ til et eventuelt anleggsbidrag i de tilfellene det er nødvendig å gjennomføre nettinvesteringer. Hvis kunden kan tilknyttes ved intakt nett, er dette likevel ikke til hinder for at nettselskap og forbrukskunde på frivillig grunnlag avtaler at kundens forbruk er utkoblbart. Dette gjelder forutsatt at begge parter har anledning til å si opp avtalen. Tilsvarende kan nettselskap og forbrukskunde inngå en individuell avtale om direkte utbetaling av avbruddskostnader (jf. forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 9-3).