Publisert 05.12.2019 , sist oppdatert 10.08.2023

Vilkår for tilknytning til og bruk av nettet

I henhold til en lov- og forskriftsendring som trådte i kraft 1. november 2019, har Reguleringsmyndigheten for energi (RME) fått myndighet til å regulere vilkår for tilknytning og bruk av nettet. Dette kan skje ved å godkjenne eller fastsette vilkår, eller metoder for å fastsette slike vilkår.

Hensikten med regelverket er å sikre at nettselskapene ikke utnytter sin monopolstilling ved å stille urimelige krav i tilknytnings- og nettleieavtaler. Videre vil det være hensiktsmessig at avtalene har et språk og en struktur som gjør at kundene lett kan se hvilke vilkår som gjelder. 

Prosess for godkjenning 

I kapittel 3 om leverings- og tilknytningsplikt i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM) står det at nettkonsesjonærer enten må sende vilkår for tilknytning og bruk av nettet til RME til forhåndsgodkjenning eller benytte allerede godkjente vilkår som RME har publisert. 

RME ba i brev datert 3. desember 2019 om at nettkonsesjonærene gjennom sine respektive bransjeorganisasjoner blir enige om standard vilkår i tilknytnings- og nettleieavtaler for alle typer kunder, og at organisasjonene på vegne av sine medlemmer oversender standardvilkår til RME til godkjenning. RME ba om å få oversendt avtalevilkår til godkjenning innen 1. mai 2020, og orienterte om at vi tok sikte på å ha forhåndsgodkjent innsendte avtaler innen 1. juli 2020. 

RME ba om at avtalene som skulle sendes inn til forhåndsgodkjenning ble utformet på en sånn måte at de inneholdt en egen del hvor det tydelig kommer frem hvilke vilkår nettkonsesjonæren stiller for tilknytning og bruk av nettet, og med henvisning til relevant regelverk som skal godkjennes av RME. 

Vurdering av ny prosess  

Etter RMEs vurdering kan avtalene vi har mottatt ikke godkjennes slik de står, og det er flere grunner til det. I avtalene er ikke vilkår i medhold av regelverk etter energiloven skilt ut som en egen del. I flere av de innsendte avtalene fremgår det heller ikke tydelig hvilket regelverk som er grunnlaget for de ulike vilkårene som er satt i avtalene, og skillet mellom regelverk og avtalte vilkår fremgår ikke klartDet er også en del andre svakheter ved avtalene som bør utbedres.  

RME ser det videre som lite hensiktsmessig at vi forhåndsgodkjenner avtalevilkår som knytter seg til regelverk vi ikke forvalter. RME undersøker nå muligheten for at vi kan fastsette en metode for hvordan slike avtaler skal utformes, i stedet for å godkjenne standardavtalerEn slik metode kan inneholde krav til prosess, format og innhold i avtalene. 

Nettselskapene har tilknytningsplikt, og kan inntil videre tilknytte kunder som normalt, uten godkjenning av RME. RME vil komme tilbake til bransjen på et senere tidspunkt hvor vi spesifiserer nærmere krav til metode for utforming av vilkår for tilknytning og bruk av nettet. 

Kopi av orientering sendt til alle nettselskap juni 2020. 

Informasjon om forhåndsgodkjenning av vilkår for tilknytning og bruk