Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 03.02.2023

Tilsyn med sluttbrukermarkedet

RME har generelt tilsyn med den fysiske omsetningen og distribusjonen av kraft i Norge. Det er også andre tilsynsmyndigheter som fører tilsyn med annet lovverk som gjelder for aktører i kraftmarkedet.

Tilsyn med nettselskapets nøytralitet

RME fører tilsyn med nettselskapenes nøytralitet i forhold til sluttbrukere og kraftleverandører og med gjennomføringen av nettselskapets leveringsplikt til sluttbrukere i kraftmarkedet. Dette tilsynet gjennomføres som varslet stedlig tilsyn eller som tilfeldig kontroll av selskapenes publikasjoner på internett og trykt materiell.

RME gjennomfører regelmessig tilsyn med nettselskapenes web-sider for å påse at sidene ikke inneholder koblinger eller informasjon om bestemte kraftleverandører. Dette tilsynet gjelder også krav til netteier om å publisere et minimum av nøytral informasjon knyttet til bytte av kraftleverandør.

Tilsvarende gjennomfører RME regelmessig tilsyn med kraftleverandørenes web-sider for å påse at leverandørene ikke prøver å dra nytte av eiermessig integrasjon mot et eller flere bestemte nettselskap

Ved varslet stedlig tilsyn vil virksomheten bli bedt om å forberede en presentasjon av aktiviteter, administrative rutiner mv som oppfattes som kritiske mht nettselskapets nøytralitet vis a vis eiermessig integrert kraftleverandør. RME vil lage en rapport fra tilsynet med tidsfrister for å lukke eventuelle avvik. 

Ikke-varslet tilsyn vil typisk gjelde revisjon av foretakets web-sider, trykt materiell, reklame mv. Tilsynet munner ut i en rapport til foretaket med beskrivelse av avvvik og frister for retting.

I 2015 er det gjennomført ca 200 revisjoner av nettsidene til eiermessig integrerte foretak, dvs foretak der nettvirksomhet og kraftomsetning har samme eier. Brudd på forskrifter om nøytralitet, vil dersom forholdet vedvarer, utløse vedtak om tvangsmulkt.

Andre tilsynsmyndigheter

Finanstilsynet har tilsyn med børser, autoriserte markedsplasser, oppgjørssentraler og verdipapirregister for kraftderivatkontrakter omsatt i Norge. Konkurransetilsynet har et overordnet ansvar for en effektiv konkurranse mellom aktørene i kraftmarkedet uavhengig av hvilke delmarkeder aktørene handler i. Forbrukerombudet fører tilsyn med regelverket som angår kraftleverandørenes salgs- og markedsføringspraksis.