Publisert 21.12.2022

Vil samarbeide om nytt selskap for bedre digital samhandling

Norges største nettselskaper er enige om å samarbeide tettere på tvers av nettselskaper og nettnivåer. Målet er å etablere et nytt felleseid selskap som utvikler og drifter digitale tjenester av og for hele nettbransjen.

Beslutningen er resultat av en lengre prosess ledet av Reguleringsmyndigheten for Energi i NVE (RME), som har hatt som mål å sikre raskere tilknytninger og mer effektiv nettdrift gjennom bedre digital samhandling. 

- Dette er en viktig milepæl for nettbransjen i Norge. Digitalisering gir mulighet for å utnytte kraftnettet bedre. Noen prosent mer effektiv utnyttelse og utvikling av strømnettet kan gi besparelser i milliardklassen. I Norge betales kraftnettet over nettleia, så hver krone spart kommer norske nettkunder til gode gjennom lavere nettleie, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

Må samarbeide

Tettere samarbeid og digitalisering gir muligheter for raskere nettutvikling, redusert ledetid på bygging, mer effektiv drift av nettet og mer kundevennlige nett-tjenester.

For å levere på dette raskt nok må nettselskapene samarbeide om å digitalisere, standardisere og automatisere tjenester og prosesser som må løses sammen eller på samme måte. Strømnettutvalget sin rapport, Nett i tide, beskriver også mange av de samme utfordringene, og peker på digital samhandling som en viktig del av løsningen.

Selskapet skal også etablere et samarbeidsforum. Her vil også NVE og RME delta. For at plan- og konsesjonsprosesser skal kunne så raskt som mulig, er det viktig å samarbeide på tvers av myndigheter og nettselskaper for å sikre effektiv og sikker digital samhandling. PlanNett som ble etablert sommeren 2022 er et eksempel på et slikt samarbeid.

Felles utfordringer

Det er BKK, Elvia, Glitre Nett, Lede, Lnett, Statnett og Tensio som går sammen om nyetableringen. Lede og Elvia har underveis i prosessen sett felles utfordringer i sin hverdag, og på eget initiativ testet nye måter å samarbeide på. På bakgrunn av erfaringene fra dette samarbeidet har de gjort en ekstra innsats for å beskrive et mer detaljert forslag til hva det nye selskapet bør være. Det blir mulig for andre selskaper å komme inn på eiersiden etter at selskapet er formelt etablert, og tjenestene som utvikles i selskapet blir tilgjengelige for alle.

- Strømnettet henger sammen fra nord til sør i landet, og bør utvikles og driftes med det perspektivet. Selskapene har prioritert dette samarbeidet på høgt ledernivå, og det er vi takknemlige for. De har alle vist engasjement, tålmodighet og tro på at dette er en viktig satsning for hele bransjen. NVE og RME skal også bidra til det videre samarbeidet, sier Kjetil Lund.

Nettselskapene skal finansiere samarbeidet selv, men RME ønsker å legge til rette for initiativet gjennom en ny finansieringsordning for digital samhandling. Denne ligner veldig på dagens FoU-ordning. Over tid skal selskapet bli selvfinansiert ved en kombinasjon av tjenestesalg og innskudd fra nettselskapene. Det blir ikke anledning for eierne til å ta ut utbytte fra selskapet.

Kontakt

Seniorrådgiver Kjell Rune Verlo
Tlf. 97 12 82 80