Publisert 18.09.2023 , sist oppdatert 02.11.2023

Undersøkelse om prissikringsmuligheter i norske budområder

Svarfrist forlenget til 8. november. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal kartlegge markedsaktørenes behov for prissikring mellom budområder. Kartleggingen gjøres i forbindelse med en analyse av prissikringsmuligheter i norske budområder.

nettanlegg. Dreyer foto.

Kartleggingen skjer i form av en undersøkelse. Fristen for å svare på undersøkelsen og gi innspill er forlenget fra 23. oktober til 8. november 2023.

NB Wordfil med macro blir stoppet i vår brannmur. Spørreskjema må derfor konverteres til PDF før den sendes til RME.

Vi ønsker innspill

RME skal analysere om det er tilstrekkelig prissikringsmuligheter i norske budområder. I tillegg til analysen skal det gjennomføres en kartlegging av markedsaktørenes behov for prissikring mellom budområder.

- For å sikre et bredt beslutningsgrunnlag ønsker vi at markedsaktørene gir oss innspill på deres behov for prissikring. Vi håper at aktørene fyller ut spørreskjema så nøyaktig som mulig, sier Tiril Henriksen Norvoll, seksjonssjef i RME.  

Vi ber om at alle som ønsker å delta i undersøkelsen benytter dette skjemaet i så stor grad som mulig:

Her kan du laste ned spørreskjema

Det er imidlertid også mulig å sende innspill i eget brev. Svarene i undersøkelsen er i utgangspunktet offentlige etter offentleglova, og blir publisert. Informasjon som er underlagt taushetsplikt er imidlertid unntatt offentlighet. RME ber om at det angis hvilke opplysninger som ønskes unntatt offentlighet.

RME skal vurdere om det er gode nok prissikringsmuligheter

RME skal fatte beslutning om det er nødvendig å innføre transmisjonsrettigheter eller alternative tiltak i løpet av februar 2024. Dette følger av kommisjonsforordning 2016/1719 om fastsettelse av retningslinjer for langsiktig kapasitetstildeling (FCA).

FCA artikkel 30 har som formål å sikre at det er gode nok muligheter for de som omsetter strøm til å håndtere fremtidig prisrisiko i de budområdene de driver virksomhet.

I utgangspunktet legger FCA artikkel 30 opp til langsiktige transmisjonsrettigheter mellom budområder som verktøy for prissikring. Reguleringsmyndighetene kan beslutte å ikke innføre transmisjonsrettigheter dersom det eksisterer tilstrekkelige prissikringsmuligheter i budområdet. Kravet til å sikre at det finnes tilstrekkelige prissikringsmuligheter kan også oppfylles gjennom alternative tiltak. Beslutningen skal gjøres på bakgrunn av en analyse som utføres av de nasjonale regulatorene på hver side av budområdegrensen.  

RME vil vurdere om produktene, eller kombinasjoner av produkter, som tilbys i terminmarkedene, utgjør en tilstrekkelig sikring mot prissvingninger i døgnmarkedet i det aktuelle budområdet

- Vi vil blant annet gjøre denne analysen basert på en metode som er utarbeidet i fellesskap med de andre nordiske reguleringsmyndighetene. Vi vil også ta hensyn til prissikring som gjøres bilateralt, sier Tiril Henriksen Norvoll, seksjonssjef i RME. 

Fristen for å svare på spørreskjemaet og gi innspill er 23. oktober 2023

Svaret skal sendes til rme@nve.no og merkes med referansenummer 202314137.

 

Kontaktpersoner

Spørsmål kan rettes til:

Sindre Ogner Jåstad
telefon: 22 95 90 84
e-post: sojast@nve.no

Kristin Kolseth
telefon: 22 95 90 47
epost: krk@nve.no