Med AMS får vi mer kunnskap om tilstanden i nettet. Samtidig møter kraftsystemet nye utfordringer og muligheter gjennom endret bruksmønster og teknologiutvikling. På oppdrag fra NVE vil studenter i sommer utforske bruk av batterier i driften av strømnettet vårt, i lys av ny kunnskap og utviklingen i kraftsystemet. 

- Mye av den fremtidige utvikling vil skje i distribusjonsnettet, og flere tar til orde for at batterier vil spille en sentral rolle i denne utviklingen. Årets sommerprosjekt skal utforske hvordan batterier kan brukes i driften av nettet, hvilke tjenester som kan tilbys, hvem som kan tilby tjenester og hvordan dette skal reguleres, forteller Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE.  

De siste årene har nettselskapene begynt å få bedre kunnskap om tilstanden i distribusjonsnettet i Norge, for eksempel gjennom utrullingen av AMS-målere. Samtidig med denne utrulling har det kommet mye ny teknologi hos sluttbruker som kan påvirke driften av kraftsystemet i både positiv og negativ retning. Etter hvert får vi også flere elektriske busser, elektriske ferger og landstrøm som vil kreve mye effekt i distribusjons- og regionalnettet. Flere og flere ønsker å produsere egen strøm som plusskunde, og flere hus blir det vi kaller «smarte» ved smart bruk av energi.  

Studentene vil se på bruken av batterier som et bidrag for å håndtere denne utviklingen. Arbeidet vil foregå gjennom seks uker i sommer og ende i en rapport, og prosjektet utføres av studenter fra fagretningene energi og miljø og samfunnsøkonomi.  

Studentenes arbeid vil publiseres i en rapport på nve.no til høsten.  

Ordningen med sommerstudenter 

Hvert år tar NVE inn sommerstudenter for enten å løse ulike utfordringer eller kartlegge nye muligheter innen kraftsystemet, og hvordan dette påvirker reguleringen og kraftsystemet. Dette arbeidet er viktig for at vi skal få økt forståelse av de ulike områdene vi regulerer.  

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og energiavdelingen i NVE har gjennom flere år tatt inn studenter til et sommerprosjekt for å utforske nye muligheter og utfordringer innen kraftsystemet, og hvordan dette slår ut på dagens regulering. Dette er viktig arbeid som gir oss økt forståelse for fremtiden i de ulike områdene vi regulerer.  

- Arbeidet gjennomføres av studentene selv, men veiledes av oss. Det studentene kommer frem til reflekterer nødvendigvis ikke hva NVE mener, men er et viktig innspill som vi leser nøye i det videre arbeidet på våre ansvarsområder, sier Jonassen. 

Sommerprosjekt 2019 

I fjorårets sommerprosjekt fikk studentene i oppgave å gjøre en teknisk-økonomiske vurdering av dagens regulering av plusskunder og prosumenter (produksjon og forbruk bak samme målepunkt, for eksempel solceller på taket på et hus). 

Studentene kom frem til at dagens regulering kan føre til spenningsutfordringer ved storstilt utrulling av solceller. Privatøkonomisk er det lønnsomt å investere i store anlegg, og den økonomiske analysen viste at avviket mellom samfunns- og privatøkonomisk er stigende ved økende installert effekt. På bakgrunn av disse funnene og etter gjennomgang av ulike løsninger anbefaler studentene å fortsatt tillate sluttbrukeren å benytte størrelsen på hovedsikringen ved innmating av energi, men å benytte driftstiltak i de områdene og periodene med tekniske utfordringer. 

Arbeidet som studentene har gjennomført har bidratt til å gi NVE økt forståelse av de teknisk-økonomiske utfordringene med prosumenter, og samtidig en bedre forståelse av de ulike løsningene. Dette er nyttig for NVEs videre arbeid på området.