Publisert 03.05.2016 , sist oppdatert 31.10.2019

Større valgfrihet for strømkundene - én faktura for strøm og nettleie

NVE har innført nye regler som gjør at alle kraftleverandører kan tilby én felles faktura for strøm og nettleie.

- Den nye ordningen, som vi har kalt gjennomfakturering, betyr at strømkundene enkelt kan velge kraftleverandør – uten å måtte gå fra en til to fakturaer. I dag er det i praksis kun strømkunder som velger kraftleverandør med selskapsmessig tilknytning til nettselskapet, som får alt på én faktura, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Gjennomfakturering innebærer at nettselskapet sender faktura for nettleien til kraftleverandøren, som inkluderer nettleien i strømfakturaen. Forskriftsendringene vil tre i kraft 1.september 2016.

- En felles faktura for strøm og nettleie er en forenkling som gir strømkundene større valgfrihet og bedre oversikt over strømkostnadene. Forskriftsendringene bidrar også til bedre konkurranse mellom kraftleverandørene. Et effektivt kraftmarked er med på å holde strømkundenes kostnader så lave som mulig, understreker Flataker.

Kraftleverandørene beholder kundekontakten

I dagens løsning for felles fakturering, er det nettselskapet som avregner og fakturerer strømkundene på vegne av kraftleverandøren. Med gjennomfakturering beholder kraftleverandørene kundekontakten, og de slipper å dele kundeinformasjon i en database som også er tilgjengelig for kraftleverandører som har en selskapsmessig tilknytning til nettselskapet. Disse såkalt integrerte kraftleverandørene, som i gjennomsnitt har en markedsandel på 70 prosent i sitt lokale nettområde, mister dermed et urimelig konkurransefortrinn.

Modellen for gjennomfakturering innebærer at dersom en kraftleverandør ønsker gjennomfakturering i et nettområde, må det etableres gjennomfakturering for alle kraftleverandørens private strømkunder i dette nettområdet. Nettselskapet kan kreve sikkerhetsstillelse fra kraftleverandører som gjennomfakturerer. Strømkundene betaler kraftleverandøren med «befriende virkning», noe som sikrer at forbrukeren slipper å betale nettleiebeløpet to ganger dersom kraftleverandøren ikke gjør opp for seg overfor nettselskapet.

Lagt vekt på enkelhet

Selskapene må påregne noen engangskostnader i forbindelse med etablering av nye rutiner og prosesser, men NVE har valgt den modellen for gjennomfakturering som krever minst tilpasninger for nettselskap og kraftleverandører. Enklest mulig innføring er særlig viktig i en tid med høyt aktivitetsnivå for alle kraftselskapene, blant annet på grunn av digitaliseringen som pågår - med innføring av digitale strømmålere og nasjonal database for strømdata (AMS og Elhub).

NVE ser på gjennomfakturering som et viktig skritt på veien mot ny markedsmodell i sluttbrukermarkedet, som NVE tar sikte på å implementere på noe lengre sikt. Vi vil da kunne ta hensyn til erfaringer fra gjennomfakturering, samt andre pågående teknologiske og markedsmessige endringer. I utredningen av ny markedsmodell vil NVE også vurdere å flytte leveringsplikten fra nettselskapet til kraftleverandør, samt samarbeide med relevante myndigheter om stengeretten.

Forskriftsendringene fjerner et urimelig konkurransefortrinn som kraftleverandører med selskapsmessig tilknytning til nettselskapet har hatt frem til nå, og vil dermed bidra til å styrke konkurransen i sluttbrukermarkedet.

Last ned NVE-rapport 2016 - 48 "Endring i forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Endringer vedrørende gjennomfakturering. Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst."

 

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Heidi Kvalvåg, tlf 92033051

Rådgiver Runa Haave Andersson, tlf 22959838

 

Ove Flataker
Avdelingsdirektør Ove Flataker
En felles faktura for strøm og nettleie er en forenkling som gir strømkundene større valgfrihet og bedre oversikt over strømkostnadene.