Publisert 13.01.2021 , sist oppdatert 14.01.2021

RME vurderer nye måter å måle nettselskapenes effektivitet på

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil sikre at modellene for å beregne inntektsrammen til nettselskapene er tilpasset et fremtidig kraftsystem. Tre nye utredninger ser på hvordan modellene kan tilpasses.

- Tilnærmingen i utredningene skiller seg vesentlig fra de modellene vi har i dag. Derfor ønsker vi innspill fra bransjen – som vi kan ta med i det videre arbeidet, sier direktør for RME, Ove Flataker.

Vi inviterer alle til å komme med innspill til dette arbeidet innen 15. mars 2021. Tilbakemeldinger sendes til rme@nve.no.

RME foretar årlige analyser hvor nettselskapenes kostnadseffektivitet måles i forhold til hverandre. Da måles det hvor høye kostnader selskapene har i forhold til oppgavene de skal løse. En god representasjon av disse oppgavene i modellene som brukes, er viktig for at effektivitetsanalysene skal virke slik de er tenkt.

- Mer fornybar kraftproduksjon, flere effektkrevende kunder og elektrifisering av transport og industri endrer nettselskapenes oppgaver. Disse tre rapportene, som handler om hvordan vi kan sammenligne nettselskapenes oppgaver, er viktige bidrag til vårt arbeid med å sikre at modellene vi benytter også er relevante i fremtiden, forklarer Flataker

Nettselskapene spiller en viktig rolle i omstillingen til fornybarsamfunnet. Elektrifiseringen krever at nettet rustes opp og utvides, for å ta imot fornybar produksjon og knytte til nytt forbruk. Samtidig må vi ta i bruk nye løsninger slik at strømnettet blir best mulig utnyttet.

- En god økonomisk regulering er viktig for å bidra til at investeringene og driften av nettet gjøres mest mulig kostnadseffektivt, sier Flataker.

Tre rapporter:

  • Methods for calculating power and energy distance: I rapporten anbefaler THEMA Consulting Group hvordan variablene effekt- og energiavstand kan defineres og beregnes. Effektavstand er et mål som beskriver hvor mye effekt nettselskapene skal levere, og hvor langt effekten må transporteres. Energiavstand har samme egenskap, men gjenspeiler hvor mye energi som skal fraktes over ulike avstander i en periode. Disse oppgavevariablene beregnes med informasjon om kundenes forbruk, og med data om hvor kundene befinner seg i nettet. https://publikasjoner.nve.no/rme_eksternrapport/2021/rme_eksternrapport2021_02.pdf

 

 

  • Developing Methods for Combining Data that Can Be Used for Calculating Power Distance: Metodene og beregningene av de nye oppgavevariablene krever at vi tar i bruk detaljerte data om forbruk og kundetyper i tillegg til data om nettanleggenes fysiske plassering. Data må hentes fra ulike kilder og må sammenstilles på helt konkrete måter slik at de kan tas i bruk av algoritmene. I rapporten «Developing Methods for Combining Data that Can Be Used for Calculating Power Distance» beskriver Multiconsult et metodisk rammeverk for å rydde, sammenstille og koble data som er nødvendig for å beregne nye oppgavevariabler. https://publikasjoner.nve.no/rme_eksternrapport/2021/rme_eksternrapport2021_01.pdf

 

Disse prosjektene skal bidra til å styrke reguleringsmodellens presisjon og legitimitet i en tid der bruken av strømnettet endrer seg og det skal gjøres store tiltak i det norske strømnettet, avslutter Ove Flataker.

Innholdet i rapportene står for konsulentenes regning. Vi vil ta med oss innholdet i disse rapportene og eventuelle innspill til dem, i det videre arbeidet med utviklingen av inntektsreguleringen.

Kontaktperson

Tore Langset, seksjonssjef
mobil: 900 56 552