Publisert 23.05.2024

RME pålegger ikke Statnett å nettoavregne plusskunder

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vurderer at plusskunder skal fortsette å avregnes basert på dagens praksis med målt utveksling. Det betyr at forbruk og produksjon summeres hver for seg innenfor én time.

solcelleanlegg. foto: NVE/ Dreyer foto

 - Vi har fått ny informasjon om at det vil bli kostbart og tidkrevende å få til en teknisk løsning for å beregne netto måleverdier hos plusskunder. RME har derfor kommet til at Statnett ikke må utvikle denne funksjonaliteten nå, sier Tiril Norvoll, seksjonssjef i RME.

RME vil vurdere om det på et senere tidspunkt vil være aktuelt å pålegge Statnett å inkludere nettoberegning av plusskunder.

Tidligere om nettoavregning

Med nettoavregning menes at plusskunden ikke avregnes for både innmating og uttak i løpet av en time, men nettoavregnes med én verdi for enten innmating eller uttak per time. Nettoavregning av plusskunder ble opprinnelig foreslått som et krav i forskrift om kraftomsetning og nettjenester, men ble senere opphevet med forutsetning om at Statnett skulle inkludere denne funksjonaliteten i standard (se faktaboks om «standard») for fastsettelse av måleverdier for intervallavregnede målepunkt.

RME godkjente standarden for avregning utarbeidet av Statnett 22. januar 2024, med en forutsetning om at nettoberegning av plusskunder skulle inkluderes som en endring av standarden så raskt som mulig. RME har etter en nærmere vurdering kommet til at det per i dag vil være mest hensiktsmessig å beholde dagens praksis med bruttoavregning av plusskunder. Bruttoavregning har også den fordelen at det gir et mer korrekt bilde av den fysiske flyten i nettet.

Kontaktpersoner

Tiril Henriksen Norvoll, seksjonssjef
telefon: 92 23 45 24

Fakta: nettoavregning av plusskunder

Enkelt forklart kan vi si at nettoavregning av plusskunder er en måte for å beregne strømregningen til kunder som både produserer og forbruker elektrisitet.

Dagens praksis kalles bruttoavregning:

Det betyr at forbruk (når de bruker strøm fra nettet) og produksjon (når de sender overskuddsstrøm til nettet) summeres hver for seg innenfor én time.

Med nettoavregning: Det betyr at, innenfor én time, regnes differansen mellom forbruk og produksjon. Dette betyr at plusskunden bare blir belastet eller kreditert for den totale forskjellen mellom det de sender inn i nettet og det de tar ut. For eksempel, hvis en plusskunde sender 10 kWh strøm inn i nettet og tar ut 8 kWh, blir de avregnet for nettoforskjellen på 2 kWh.

Statnett er avregningsansvarlig. Det betyr at de har fått oppgaven med å avregne alle strømkunder i Norge.

Hva er Standard?

  • En standard kan sees på som en beskrivelse av hvordan plikter etter en forskrift skal gjennomføres.
  • Statnett er ansvarlig for å lage standardene.
  • Standardene brukes av Statnett, nettselskap og kraftleverandører og brukes blant annet til å beregne måleverdier for produsert og forbrukt strøm.
  • Det er fem standarder etter avregningsforskriften.