Publisert 22.03.2022

RME ønsker innspill til praksis rundt nettselskapenes leveringsplikt

Tilpasninger av nettselskapenes leveringsplikt kan gi mer effektiv utvikling av nettet. Det viser en ny rapport laget på oppdrag fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

- Muligheter for å gi delvis fritak fra leveringsplikten, og krav om kompensasjon ved fritak og anleggsbidrag ved reinvesteringer, er noe av det som trekkes fram i rapporten. Nå ønsker vi tilbakemelding fra nettselskapene på rapporten og foreslåtte tiltak, sier seksjonssjef i RME, Torfinn Jonassen.

RME ønsker innspill til rapporten innen 15. juni 2022.

Nettselskapenes leveringsplikt

Nettselskapenes leveringplikt innebærer at alle kunder i nettselskapenes konsesjonsområde har en rett til å bli tilknyttet nettet og at nettselskapet har en plikt til å opprettholde strømforsyningen. Hvis nettselskapene mener at kostnadene ved å oppfylle leveringsplikten er urimelig høye, kan de søke om fritak fra leveringsplikten. Hvis nettselskapet får fritak, har de ikke lenger en plikt til å levere strøm til de kundene det gjelder.

Dagens regulering legger opp til enten full tilknytning eller fullt fritak. Ved full tilknytning har kunden alle rettigheter, og nettselskapet bærer hele kostnaden av en reinvestering, som så bæres av alle nettkunder gjennom nettleien. For fullt fritak, derimot, bærer kunden alle kostnadene ved en eventuell alternativ forsyning, og nettselskapet har ikke lenger noen plikter overfor kunden.

Alternativer til dagens praksis for fritak fra leveringsplikten

THEMA Consulting Group har utført kartleggingen på oppdrag fra RME. De har vurdert praksisen rundt nettselskapenes leveringsplikt, og undersøkt hvilke alternativer man har til dagens praksis for fritak fra leveringsplikten.

THEMA har kommet fram til at det kan gjøres flere mulige tilpasninger som kan gi mer samfunnsøkonomisk effektiv nettutvikling.

En av disse er å åpne for delvis fritak fra leveringsplikten, der kundene ikke er tilknyttet resten av nettet, men likevel skal få strømforsyning gjennom alternative løsninger. Dette kan løses ved bruk av for eksempel mikronett.

En annen løsning er at kundene har tilknytning til nettet, men at leveringskvaliteten er begrenset. Dette er en midlertidig løsning, der nettselskapet kan utnytte nettets fulle levetid før de må reinvestere eller vurdere alternativ forsyning.

THEMA peker også på at dersom regelverket gir nettselskapene muligheter for å kreve anleggsbidrag ved reinvesteringer, kan dette avsløre om kunden har betalingsvilje som rettferdiggjør kostnadene ved å opprettholde en tilknytning. Med dagens praksis har kundene insentiv til å overdrive nytten de har av en reinvestering.

Kunder bør ha rett til kompensasjon hvis de blir koblet fra nettet

I tillegg anbefaler THEMA at kunder som ikke får strømforsyning skal få kompensasjon. Det er i dag vanlig at nettselskapene utbetaler en kompensasjon til kundene som ikke får strømforsyning, men dette er en frivillig utbetaling. THEMA mener nettselskapene skal ha en plikt til å utbetale kompensasjon, og at utbetalingen skal være basert på ulike kundetyper og kostnadene kundene har ved å ikke være tilknyttet nettet.

RME ber om innspill

Forslagene THEMA presenterer i rapporten må vurderes nærmere og krever eventuelt endringer i forskrift, og endring i RMEs forvaltningspraksis ved behandling av søknader om fritak fra leveringsplikt. RME ønsker nå innspill på forslagene fra THEMA som vi kan ta med oss i det videre arbeidet.

Kontaktpersoner

Velaug Amalie Mook, seniorrådgiver
mobil: 97 03 60 44

Kjell Rune Verlo, seniorrådgiver
mobil: 97 12 82 80

RME ber om innspill

Innspillene merkes med referansenummer 202109217 og sendes til rme@nve.no.

Frist for å komme med innspill er 15. juni 2022.