Publisert 24.05.2022

RME legger frem statistikk over strømbrudd i 2021

I 2021 var leveringspåliteligheten på 99,987 prosent. Det vil si at 0,013 % av den elektriske energien ikke nådde frem til strømkunden på grunn av feil eller utkoblinger. Det viser avbruddsstatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

Illustrasjonsbilde: H-mast på Rudshøgda

- Det var få store hendelser knyttet til uvær og snøfall som påvirket leveringspåliteligheten i 2021. Leveringspåliteligheten var litt bedre i 2021 sammenlignet med 2020. I 2021 opplevde kundene i gjennomsnitt færre lange avbrudd enn i 2020, men hvert enkelt avbrudd varte litt lengre. En del av avbruddene som oppsto skyldtes kraftig vind i Sør-Norge i november 2021. Alt i alt er leveringspåliteligheten for 2021 god og litt over gjennomsnittet for de 20 siste årene, forteller direktør i RME, Tore Langset.

Leveringspåliteligheten påvirkes av ulike faktorer

Leveringspåliteligheten påvirkes ofte av for eksempel kraftig uvær eller snøvær. Slike uvær kan påvirke leveringspåliteligheten nasjonalt. Det ser vi blant annet i perioden mellom 2011 og 2015. Det var få slike store hendelser i kraftsystemet i 2021. Leveringspåliteligheten i 2021 endte litt over gjennomsnittet for perioden 2001 til 2021 som er 99,984 prosent.

En annen faktor som kan påvirke den nasjonale leveringspåliteligheten er enkelthendelser i transmisjons- og regionalnettet. Enkelthendelser i transmisjons- og regionalnettet vil kunne føre til store mengder ikke-levert energi sammenliknet med enkelthendelser i distribusjonsnettet. Ettersom regional- og transmisjonsnettet driftes litt annerledes enn distribusjonsnettet er det generelt færre hendelser på disse nettnivåene som medfører avbrudd. I november 2021 var det kraftig vind i Sør-Norge, men dette har ikke gitt store utslag på den nasjonale leveringspåliteligheten for hele året. Utover dette var 2021 et normalt år uten de store enkelthendelsene som medførte omfattende avbrudd som berørte mange kunder.  

graf viser utvikling i avbruddsstatistikk

Et utvalg nasjonale nøkkeltall

54 prosent av strømkundene opplevde langvarige strømbrudd (uten strøm mer enn tre minutter) i 2021.

38 prosent av strømkundene opplevde kortvarig strømbrudd (uten strøm i mindre enn tre minutter) i 2021.

Strømkundene som opplevde minst ett langvarig strømbrudd, var i gjennomsnitt uten strøm i totalt 3 timer og 59 minutter i 2021. Disse strømkundene opplevde i gjennomsnitt 3,06 langvarige strømbrudd.

Den gjennomsnittlige tiden nettselskapene brukte på hvert enkelt avbrudd for å få strømmen tilbake til strømkundene endte på 1 time og 18 minutter for lange strømbrudd.

Når det først oppstår et strømbrudd hos en strømkunde tar det ofte over tre minutter å rette denne feilen ettersom nettselskapet i mange tilfeller manuelt må ut og rette feilen. Dette er en av forklaringene for hvorfor flere strømkunder opplever langvarige strømbrudd sammenliknet med korte strømbrudd.

Om avbruddsstatistikken

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir hvert år ut oppdatert statistikk for strømbrudd. Statistikken er basert på årlig, fylkesfordelt innrapportering av data fra norske nettselskap. Statistikken viser strømbrudd som følge av hendelser (driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger) i det norske kraftnettet. Det er publisert slike statistikker for hvert år fra 1995.

Denne statistikken gir detaljert informasjon om strømbrudd fordelt på nasjonal-, fylkes-, nettselskaps og sluttbrukergruppenivå. Bruken av denne statistikken gjør det lettere å sammenlikne data mellom nettselskaper og landsdeler, og er en del av den samlede reguleringen av nettselskapene.

Kontaktperson

Torfinn Jonassen, seksjonssjef
mobil: 952 24 548