Publisert 22.08.2022 , sist oppdatert 01.09.2022

RME har vurdert handlingsrommet for mulig begrensning av kraftoverføringen til utlandet

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) har Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gitt en vurdering av handlingsrommet for eventuelle ekstraordinære tiltak som kan tenkes satt i verk for å begrense kraftoverføringen til utlandet.

foto: Erik Due, NVE

- RME er ikke bedt om å ta stilling til om en eksportrestriksjon bør innføres eller ikke. Vi redegjør i vår besvarelse for det juridiske handlingsrommet slik vi oppfatter det, og vi peker på en del forhold som bør tas med i vurderingen av om en slik restriksjon bør innføres, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

Her er en kort oppsummering av RMEs vurderinger: 

  • EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner når relevante hensyn tilsier det. Etter RMEs syn er forsyningssikkerhet et slikt relevant hensyn, mens beskyttelse mot høye priser ikke er det. Hvis en restriksjon skal være lovlig, må den være egnet til å bedre forsyningssikkerheten, og den må være forholdsmessig. Et viktig element i den vurderingen er at den ikke skal gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig forsyningssikkerhet.
  • RME understreker at en eventuell eksportrestriksjon må utformes i tråd med EØS-regelverkets bestemmelser, og bør være godt forankret hos våre omkringliggende land. Dersom en eventuell norsk eksportrestriksjon fører til mottiltak fra andre land, kan virkningen bli at forsyningssikkerheten vår svekkes, snarere enn styrkes. 
  • Det er viktig at en eventuell eksportrestriksjon ikke stimulerer til økt kraftproduksjon, noe som også vil kunne svekke forsyningssikkerheten vår. Dersom tiltaket for eksempel skal innføres på et gitt tidspunkt eller for en bestemt fyllingsgrad, kan det gi produsenter insentiv til å produsere mer før restriksjonen inntreffer enn de normalt ville gjort.  
  • Etter det RME er kjent med, har ikke noen andre EU-land iverksatt eksportrestriksjoner i den aktuelle situasjonen. Det er dermed lite erfaringsgrunnlag å trekke på i vurderingene vi gjør. En mer begrenset ordning vil trolig lettere kunne vurderes som legitim enn en mer omfattende ordning. En mer begrenset ordning vil trolig også i mindre grad skape utilsiktede virkninger i kraftsystemet.
  • RME peker på andre mulige, og antakelig mindre inngripende tiltak i forhold til kravet om fri flyt av varer og tjenester. For eksempel tyder mye på at den innførte rapporteringsordningen for kraftprodusenter med vannmagasiner virker effektivt. Gitt at det ikke produseres kraft fra slike magasiner, vil ytterligere tiltak ha begrenset virkning for forsyningssikkerheten.  
  • Fordi virkningene av eventuelle tiltak er så usikre, mener RME det er viktig å få vurderinger og synspunkter fra andre relevante fagmyndigheter, interesseorganisasjoner, Statnett, aktørene i kraftbransjen og andre interesserte. 

Kontaktinformasjon

pressevakt@nve.no

Pressetelefon: 48 99 76 67 (ikke sms)