Publisert 09.11.2023

RME har vurdert gjeldende regler for kapasitetsgrenser i nettet

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har konkludert at Statnett kan fastsette kapasitetsgrenser og unntaksvis justere disse overfor nettkunder. Overfor nettselskap vil slike kapasitetsgrenser i praksis ofte være ulovlig.

Det er noen av konklusjonene i en juridisk vurdering RME har gjort på forespørsel fra Statnett om forståelsen av NEM-forskriften kapittel 3 og 4.

Kunden kan utnytte inntil avtalt kapasitet

Statnetts tolkningsforespørsel reiser flere problemstillinger, men særlig spørsmål om hva en kundes rett på kapasitet er etter at kunden er blitt tilknyttet kraftnettet.

- Spørsmålet om kundens rett til kapasitet er særlig aktuelt ettersom kapasiteten i kraftnettet er begrenset. I mange områder er det i dag kø og stor etterspørsel etter kapasitet. Utfordringene er størst i regional- og transmisjonsnettet der det tar lang tid å bygge ut nett, sier direktør for RME, Tore Langset.

I svarbrev til Statnett konkluderer RME med at nettkunder har rett til å utnytte den kapasiteten som er avtalt mellom nettselskap og nettkunde. Samtidig fastholder RME at kundens tildelte kapasitet likevel ikke er en absolutt eller en ubetinget rettighet.

- Alle har rett til å knytte seg til nettet. Kunder som lar en større mengde tildelt nettkapasitet stå ubrukt, kan i ytterste konsekvens blokkere for nye tilknytninger. Samtidig må vi også ta hensyn til nettkundenes behov for forutsigbarhet i forbindelse med uttak og produksjon. Vi mener derfor at kundens kapasitetsrettigheter unntaksvis kan justeres, sier Langset.

Nettkunder vil ikke uten videre miste sine nettilknytninger eller rett på kapasitet. Det skal mye til for at justering av en kundes nettkapasitet skal være lovlig. Justering av kapasitet vil kun være mulig i et fåtall tilfeller. Trolig er det mest aktuelt der store forbrukskunder ikke lenger har behov for hele eller deler av tildelt kapasitet. Med andre ord kan husholdningskunder og hyttekunder fortsatt utnytte sine sikringsstørrelser fullt ut.

Kapasitetsgrenser mellom nettselskap vil i praksis ofte være ulovlig

- Statnett kan i prinsippet fastsette og justere rettslig bindende kapasitetsgrenser overfor nettselskap, men en slik grense må samsvare med kundenes samlede behov. Vi vurderer at i praksis vil det å fastsette og justere kapasitetsgrenser overfor nettselskap ofte stride med underliggende nettkundenes rett på kapasitet og krav på markedsadgang. Vi mener derfor at kapasitetsgrenser mellom nettselskap i praksis ofte vil være ulovlig, sier Langset.

RME mener at nettselskap uavhengig av en nettavtale med Statnett uansett ikke kan tilknytte nye kunder etter fritt skjønn. Der en kunde ber om ny tilknytning eller økt nettkapasitet skal nettselskapet vurdere om det er driftsmessig forsvarlig og om nødvendig avklare dette med Statnett.

Hele vurderingen til RME kan du lese i svaret til Statnett.

Kontakt

For mediehenvendelser:

pressevakt@nve.no